Rada Nadzorcza

Facebook

Rada NadzorczaPewna część spółdzielców jest niezadowolona z działalności Spółdzielni i krytykuje lub jest przeciwna działaniom Zarządu. Przypominamy, że to Rada Nadzorcza, w naszym imieniu, sprawuje nadzór i kontrolę działalności Spółdzielni, ocenia pracę członków Zarządu i zawiera z nimi umowę. Jak widać nic się nie dzieje w Spółdzielni bez  wiedzy i zgody Rady Nadzorczej.
Za swoją pracę Rada Nadzorcza jest przez nas wynagradzana ryczałtem w wysokości najniższego wynagrodzenia. Jeden ze spółdzielców próbował obniżyć wynagrodzenie Rady, ale nie spotkało się to ze zrozumieniem. Ten sam człowiek próbował zaapelować do Rady aby sama zrezygnowała z części wynagrodzenia:

Rada NadzorczaJak należało oczekiwać nie było żadnej reakcji ze strony Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej jest podany na stronie internetowej Spółdzielni. My uzupełniamy trochę te dane

1.  Wojciech Wąs (1954), Przewodniczący,osiedle III
2.  Eugeniusz Kałdowski (1941), Z-ca Przewodniczącego + członek Rady Osiedla II
3.  Lidia Latasiewicz (1938), Sekretarz + członek Rady Osiedla I
4.  Stefan Więckowski (1938) + Przewodniczący Rady Osiedla I
5.  Magdalena Graczyk (1976) + członek Rady Osiedla I
6.  Ryszard Matolicz (1933) + członek Rady Osiedla I
7.  Jolanta Kondas (1952) + członek Rady Osiedla II
8.  Jarosław Ciołkosz (1973) + członek Rady Osiedla II
9.  Tadeusz Kaszyca (1947) + członek Rady Osiedla II
10.Stanisława Witka (1940) + członek Rady Osiedla III
11.Aleksandra Dąbrowska (1945) + członek Rady Osiedla III
12.Krystian Nyz (1980) + członek Rady Osiedla III

Warto także zacytować § 16 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej:
“Przewodniczący Rad Osiedli, lub osoby upoważnione (w zastępstwie Przewodniczących RO)  –otrzymują wynagrodzenie, o którym mowa w § 15 ust. 3 –za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej (w tym Komisji) w wysokości 30% wynagrodzenia określonego dla członków Rady.

Według nas ten temat jest dosyć obszerny więc nie wykluczamy, że może być rozwijany w miarę napływu informacji i materiałów. 

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Rady Nadzorczej na skargę złożoną na Zarząd Spółdzielni. Treść skargi jest zamieszczona we wpisie “Zarząd”.

Rada NadzorczaRada Nadzorcza

 

 

 

********************************************************************************

Facebook

10 komentarzy do “Rada Nadzorcza

 1. olczes

  Rada Nadzorcza w dalszym ciągu działa na szkodę mieszkańców       

  Nieuczciwie  naliczone opłaty dla budynku Szkocka 75-99  zmniejszyły się z 1 016 063 zł w 2015 roku do 449 223 zł w roku 2016. W poszczególnych pozycjach opłat wygląda to następująco:
  centralne ogrzewanie ……………………….418 336 zł
  energia elektryczna na cele ogólne ………..8 081 zł
  gaz …………………………………………………….1 260 zł
  utrzymanie czystości i wywóz śmieci …..10 982 zł
  zarządzanie i administracja ………………….8 022 zł
  wody opadowe …………………………………..2 040 zł
  opłaty i prowizje …………………………………..502 zł            

  Oznacza to nieuprawnione pobranie zawyżonych opłat  w wysokości 1,85 zł za każdy m2/ m-c, czyli dla lokalu 64 m2 comiesięczny wydatek  ponad 118 zł. Czy ten koszmar długo potrwa? czy jesteśmy bezsilni wobec zakusów prezesa i służalczości rady? czy nie czujemy się wystarczająco silni i zdeterminowani aby te haniebne praktyki wyeliminować ? Nie lękajcie się!!!

   

 2. olczes

  Rada Nadzorcza – do wymiany . Informacja o  tym,że rada toleruje nieuczciwe ustalanie opłat i zaliczek jest powszechna, ale skala tej tolerancji przeraża.  W roku 2015 nieuczciwe opłaty dla jednego bloku Szkocka 75-99 przekroczyły jeden milion . To nie jest pomyłka . Rada nadzorcza działając wspólnie i w porozumieniu z prezesem  dokonała nadużyć na szkodę mieszkańców naszego bloku w pozycjach:                                                  

  centralne ogrzewanie……………………..645 733 zł 
  energia elektryczna  na cele ogólne……19 637 zł
  utrzymanie czystości i wywóz śmieci 126 645 zł
  fundusz remontowy………………………224 048 zł
  razem………………………………………..1 016 063 zł                        
  Skala niefrasobliwości rady  to 4,19 zł/m-c/m2 , czyli    dla mieszkania o powierzchni 64 m2 comiesięczna nieuczciwa nadpłata wyniosła 268.16  zł.        Jedyną reakcją na powyższe może być
  P R E C Z  R A D O  jeżeli tak dbasz o interes swoich wyborców.

 3. olczes

  Rada nadzorcza –  P R E C Z   

  Powstaje pytanie za co?  Poczytajcie:                    
  Odpowiedź prezesa na mój wniosek o przesłanie kalkulacji  zaliczki za energię elektryczną na cele ogólne od 01-04-2015 —– Od 01-04-2015 zaliczka na energię elektryczną na cele ogólne uległa obniżeniu z o,15 do 0,08 zł/m2/m-c, ponieważ uwzględniono nadwyżkę w tej pozycji opłat dla nieruchomości Szkocka 75-99 z poprzedniego okresu.  Gówno prawda – wierutne kłamstwo. 
  Dlatego  27-04 skierowałem skargę do rady nadzorczej, w której zarzuciłem prezesowi brak arytmetycznego wyliczenia wielkości proponowanej opłaty sugerując radzie  wymuszenie na prezesie rzetelnej informacji  w przedmiotowym zakresie.  Rada Nadzorcza oczywiście jednogłośnie / bo w jedności siła / uznała mój zarzut za bezpodstawny i obraźliwy. W tej sytuacji uważam, że jestem zwolniony od ogólnie przyjętych zasad przyzwoitości i oświadczam :
  Wazeliniarski zespół nazywający się radą nadzorczą w sposób absolutnie bezczelny sprzeniewierzył się wszelkim zasadom prawości, uczciwości, solidności, łamiąc zasady etyki samorządu spółdzielczego, wyłącznie w celu przypodobania się / … / prezesowi. Rozpatrzenie mojej skargi polegało na powtórzeniu “argumentów” prezesa bez kropli krytycyzmu wymaganego przy rozpatrywaniu skarg. Jeżeli nikt z rady nadzorczej nie chce lub nie potrafi uczciwie wyliczyć stawki opłat lub zaliczki zgodnie z prawem to ——  W Y N O C H A ! ! !

 4. olczes

  do Spółdzielcy Metalowca. Samo stwierdzenie faktów nieuczciwości zarządu i rady nie wystarcza. Umiejscowienie źródła zła nie jest trudne podobnie jak określenie sposobu  jego likwidacji. Wszyscy niezadowoleni  wiedzą, że wszelkim źródłem  zła jest służalczość rady . Stasia w maju 2015 roku nawołuje do wsparcia naszych przedstawicieli w radzie. Do dnia dzisiejszego apel nie przyniósł oczekiwanego efektu i gwarantuję, że jeszcze przez długi okres nie przyniesie, bo są przy prezesowym korycie i tylko ich odwołanie  może poprawić sytuację. Pisanie w nieskończoność o różnych nieprawidłowościach ma sens , ale tylko w celu uświadomienia innym  spółdzielcom w jakiej są sytuacji . Na radzie  nie robią  one żadnego wrażenia i nie możemy liczyć na zmianę  ich postępowania . W tej sytuacji niezbędny jest skalpel i my musimy go użyć.

 5. spółdzielca metalowca

  do olczes

  wiele osób jest przekonanych, że  zarząd, rada nadzorcza, konkretnie tylko patrzą aby podnieść opłaty i wykluczyć z członkostwa  niewygodnych spółdzielców.

  W spółdzielni się nic nie załatwi, na pisma odpowiadają nie na temat.

   

 6. olczes

  RADA -KOMBINATOR.  Na podstawie  §18 statutu i w związku z nieuczciwym naliczeniem zaliczek za energię elektryczną na cele ogólne budynku Szkocka 75-99  w latach 2012-2014 zwróciłem się do rady nadzorczej o zwrot nadpłaconych kwot jako do organu, który niewłaściwe stawki zatwierdził. Po kilku tygodniach rada nadzorcza stwierdziła, że moje wystąpienie było skargą na zarząd, że nie znam przepisów prawa, że moje wyliczenia są błędne, że moje zarzuty pod adresem zarządu  są , problem  był mi wyjaśniany  wielokrotnie. W odpowiedzi na szokujące ustalenia rady poprosiłem, aby rada przedstawiła swoje konkretne wyliczenia. Do dnia 20,08 2016 żadnego rozliczenia energii elektrycznej na cele ogólne za lata 2012-2014 dla budynku Szkocka 75-99 nie otrzymałem. Czyżby rada nadzorcza nie poczuwała się do odpowiedzialności za nieuczciwe zatwierdzanie opłat i zaliczek?

 7. olczes

  Rada Nadzorcza bez zmian.  Po analizie rozliczenia ogrzewania za 2014 rok/ budynek Szkocka 75-99-/skierowałem dwie skargi do rady nadzorczej na nieuczciwe działanie  Wniosek z 13-04-2016  pozostał bez odpowiedzi. Drugi z   06- 05-2016 został skwitowany stwierdzeniem: pana skarga na działanie prezesa zarządu odwołująca się  do przepisów prawnych nie mających związku ze stawianymi zarzutami – pozbawione wskazania sposobu ich rzekomego naruszenia. W związku z powyższym rada nadzorcza uznaje przedstawione zarzuty za bezpodstawne. Nic dodać nic ująć. Nieuczciwie pobrane opłaty przecież będą zwrócone po kilkunastu miesiącach. Czy to bagno się kiedyś skończy – czy wybrani przez nas przedstawiciele  mają w sobie chociaż krztynę zwykłej ludzkiej uczciwości?   

 8. olczes

  Do Stasi. Słusznie  admin zareagował błyskawicznie na Twoje refleksje dotyczące rady nadzorczej. Rada nadzorcza jako jednostka samorządu spółdzielczego powinna cechować się /zgodnie z zasadami etyki samorządu spółdzielczego/ :  bezstronnością, obiektywizmem, niezależnością, rzetelnością, bezinteresownością, szczerością, życzliwością, solidarnością i innymi pozytywnymi cechami. W dotychczasowej praktyce można stwierdzić jedynie jedną cechę : urągająca zdrowemu rozsądkowi  posłuszność i uległość prezesowi. Sposoby załatwiania spraw przez radę nadzorczą będę podawał  w miarę penetracji swojego archiwum.

 9. Rada Nadzorczaadmin Autor wpisu

  To co ma miejsce jest złym przykładem relacji “władza-lud”. Według nas nic już nie możemy im pomóc. Zresztą chyba nigdy tego nie chcieli. Budowali ten układ przez wiele lat korzystając z braku naszej aktywności. Teraz będziemy mieli z tym kłopot.

 10. Stasia

  Z tonu wypowiedzi spółdzielców wyłania się smutny obraz relacji spółdzielcy – organy spółdzielni. O ile zarząd jest organem administracyjnym, najemnym, działającym ” za pensję” [więc wszystkimi sposobami “dbającym” o swój interes (oczywiście kosztem spółdzielców) i jest to jakoś  wytłumaczalne], o tyle niepojęte jest działanie  rady nadzorczej.  Rada jest organem wybieralnym (przez członków) i jej zadaniem jest dbanie o ich interes. Członkowie rady też są członkami spółdzielni, mieszkają na osiedlach pomiędzy innymi spółdzielcami, wydawało by się, że ich interes jest identyczny z ogółem, że rozumieją ich racje… Przecież spotykają się z ludźmi na co dzień; nieprawdopodobne by nie słyszeli co się mówi.. , a może nie słuchają?, może się wstydzą?. Wygląda jak by żyli w innym świecie; skąd to wyalienowanie? Przecież rada nadzorcza jest organem ważniejszym niż zarząd, a tu wygląda jak by role zostały zamienione, skąd to może wynikać? Może rada nie ma wystarczającej pewności siebie, wynikającej z braku dostatecznego wsparcia prawnego w zakresie przepisów spółdzielczych?….  Jakakolwiek by tego przyczyna nie była, spółdzielcy powinni pomóc członkom rady odnaleźć się w swojej roli. Spółdzielcy, wesprzyjcie swoich przedstawicieli, przecież oni mieszkają wśród was , przecież ich znacie; jeśli oni nie mają odwagi (albo się wstydzą) to zaczepiajcie ich, rozmawiajcie z nimi, informujcie o problemach, dodawajcie otuchy: wielu z was posiada też jakąś wiedzę w zakresie prawa spółdzielczego – wspierajcie ich tą wiedzą.  Uświadamiajcie im, że interes spółdzielni nie jest ważniejszy od interesu spółdzielcy ( minął już ten czas, że interes klasy robotniczej był ważniejszy od interesu robotnika…) No i uświadamiajcie im też, że kadencja trwa krótko, skończy się , a oni dalej będą mieszkać pomiędzy swoimi sąsiadami- spółdzielcami i od czasu do czasu, będzie trzeba spojrzeć im w oczy…..

Dodaj komentarz

Uzupełnij !