WYROK

metalowiec-kopniak2gW ubiegłym roku ukazał się ciekawy wyrok, który dotyczy spółdzielni mieszkaniowych. Postanowiliśmy poświęcić temu osobny wpis ponieważ wyrok dotyczy relacji prezes-członkowie spółdzielni. Może nawet nie tak relacji, jak bezprawnego poczynania  jednego z prezesów spółdzielni mieszkaniowej w sterowaniu przebiegiem Walnego Zgromadzenia. (Sygn. akt V ACa 1277/17)

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w  Warszawie w dniu 30 listopada 2016 r.  stwierdził:
"Żaden przepis nie daje Zarządowi ani innemu organowi Spółdzielni prawa do dokonywania oceny przedłożonych przez członków wniosków i projektów uchwał i do podejmowania arbitralnej decyzji co do tego czy zostaną one przedstawione czy też nie pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. Zatem, w ocenie Sądu Okręgowego, skoro zaskarżona przez powodów uchwała przyjmująca określony porządek obrad w sytuacji, gdy członkom nie zostały przedstawione projekty uchwał zgodnie z ww. regulacjami to narusza ona zarówno Statut jak i prawa członków-powodów. Z tego powodu podlega ona uchyleniu."

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie  w dniu 20.06.2018 r. wydał wyrok oddalający apelację spółdzielni od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. W uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego są istotne słowa ważne nie tylko dla naszej Spółdzielni.

Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku stwierdził:
"W przypadku wystąpienia przez podmioty wymienione w § 83 ust. 5 Statutu z wnioskami o objęcie ich porządkiem obrad, po stronie Zarządu Spółdzielni powstaje bezwzględny obowiązek nadania im biegu poprzez przygotowanie projektów pod względem formalnym i przedstawienie ich pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, poprzedzając to zamieszczeniem stosownej informacji w zawiadomieniu o terminie Walnego Zgromadzenia. W tym kontekście należy podzielić zapatrywanie Sądu Okręgowego, iż Zarząd Spółdzielni nie ma prawa do dokonywania oceny przedłożonych przez członków wniosków i podejmowania arbitralnej decyzji co do tego czy zostaną one przedstawione
pod głosowanie Walnego Zgromadzenia czy też nie. Brzmienie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i zapisów Statutu jest jednoznaczne i nie pozostawia Zarządowi żadnego marginesu na ocenę wniosków pod względem merytorycznym."

Uwagi

Przedstawiony przez nas wyrok jak najbardziej dotyczy naszej Spółdzielni. Prezes niejednokrotnie samowolnie  nie dopuszczał do głosowania projektów uchwał lub uznawał poprawki uchwał jako nowe uchwały. O bezprawnym postępowaniu prezesa pisaliśmy już wcześniej:
https://wmetalowcu.pl/walne-5-10-2015/
https://wmetalowcu.pl/walne-maj-2018/ 
********************************************************************

Opublikowano ORGANY SPÓŁDZIELNI | Otagowano , | Skomentuj

JEST STOWARZYSZENIE !

WYROK - image big-money2-150x150 on https://wmetalowcu.plSTOWARZYSZENIE - nowa formacja pojawiła się w działalności Spółdzielni i tylko niektórzy o tym wiedzą.
Wrzucając w Google hasło „centrum kultury i edukacji Bakara” otrzymuje się między innymi odpowiedź: „STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM KULTURY I EDUKACJI (SM METALOWIEC) "BAKARA". Oczywiście zaciekawiła nas ta informacja. Wujek Google znowu nam pomógł i dlatego możemy podzielić się informacjami, którymi raczej nie kwapią się z nami podzielić inicjatorzy i władze stowarzyszenia. 

Co to jest stowarzyszenie

Stowarzyszenie jest powoływane przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. W Polsce problematykę stowarzyszeń reguluje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z ustawą stowarzyszenie rejestrowe posiada osobowość prawną i między innymi może korzystać z ofiarności publicznej i przyjmować dotacje od organów władzy państwowej i innych instytucji. Do założenia stowarzyszenia niezbędne jest uchwalenie statutu i wybranie komitetu założycielskiego przez co najmniej 7 osób fizycznych. Stowarzyszenie może uruchomić działalność gospodarczą, która służy pozyskiwaniu funduszy na cele statutowe. Dochód osiągnięty przez stowarzyszenie może służyć jedynie realizacji celów statutowych, które zgodnie z ustawą mają być celami niezarobkowymi. Ustawa daje możliwość otrzymywania wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia.

STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM KULTURY I EDUKACJI (SM METALOWIEC) "BAKARA"

Data rejestracji - 12 kwietnia 2019 r.
KRS 0000781703
NIP 8943140635
REGON 383104613
Adres siedziby: Różana 4 / 6, 53-226 Wrocław, Polska
Zarząd
Jerzy Kruk - prezes zarządu
Jerzy Brodziński - wiceprezes zarządu
Lidia Latasiewicz - wiceprezes zarządu
Katarzyna Różycka - sekretarz
Komisja Rewizyjna
Maria Raczyńska
Ewa Łońska

Cel działania

Celem stowarzyszenie jest prowadzenie działalności kulturalnej  i edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i  pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych na rzecz wszystkich grup wiekowych.

Informacje dodatkowe

Czytaj dalej

Opublikowano ORGANY SPÓŁDZIELNI | Otagowano | 3 komentarze

RĄCZKA, BUŹKA, KLAPA !

medaleRĄCZKA, BUŹKA, KLAPA - czyli 60-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec we Wrocławiu. Spółdzielnia Metalowiec obchodziła w lutym tego roku 60-lecie. O obchodach większość spółdzielców dowiedziała się już po fakcie z Gazety Południowej. Imprezy trwały trzy dni i odbywały się w spółdzielczym Domu Kultury „Bakara”. Było jak dawniej: RĄCZKA, BUŹKA, KLAPA. Czytaj dalej

Opublikowano OGÓLNE, ORGANY SPÓŁDZIELNI | Otagowano | 1 komentarz