PRAWA ROBACTWA

Facebook

robal“Jeśli poz­wo­lisz, by ro­bac­two się roz­mnożyło – rodzą się pra­wa ro­bac­twa. I rodzą się piew­cy, którzy będą je wysławiać.”  /Antoine de Saint-Exupéry (z książki Twierdza)/

Spora część spółdzielców widzi, że trzeba podjąć walkę z tym wszystkim co zalęgło się w spółdzielniach mieszkaniowych. W ostatnich dniach zostały podjęte  działania zmierzające do zmiany prawa spółdzielczego.

Co proponuje się zmienić

Społeczny projekt przewiduje m.in. następujące zmiany:

 1.  – pełna jawność i transparentność działalności spółdzielni ( obowiązkowa publikacja na stronie internetowej spółdzielni dokumentów na walne i innych ważnych dokumentów np. umowy usługowe, protokoły z posiedzeń organów itp),
 2. – zakaz zlecania osobom trzecim obsługi czynności administracyjnych należących do zadań spółdzielni,
 3. –  likwidacja sztucznych członków,
 4. –  wysokość wpisowego nie może przekroczyć 1/8 najniższego wynagrodzenia,
 5. – obowiązek kalkulowania opłat  na podstawie kosztów bezpośrednio powiązanych z miejscem ich    powstawania,
 6. – obowiązek prowadzenia oddzielnego rachunku bankowego dla każdego budynku spółdzielczego,
 7. –  wynagrodzenia i nagrody członków zarządu są  jawne,
 8. –  kadencja zarządu, rady i innych wybieralnych organów trwa 3 lata,
 9. – członkowie zarządu wybierani są w drodze konkursu ofert i wybór każdego członka zarządu musi być oddzielnie zatwierdzony przez walne,
 10. – walne może być podzielone na części, jeśli liczba członków spółdzielni przekracza 2000 osób,
 11. – prawo żądania udostępnienia dokumentów spółdzielczych przysługuje nie tylko radzie nadzorczej jako organowi kolegialnemu  ale także każdemu jej członkowi indywidualnie,
 12. rada nadzorcza musi podjąć czynności kontrolne na wniosek 10 członków spółdzielni we wnioskowanym przez nich zakresie,
 13. –  rada nadzorcza udostępnia terminarz swoich posiedzeń z porządkiem obrad na stronie internetowej spółdzielni,
 14. –  członek spółdzielni ma  prawo uczestniczenia w posiedzeniu rady w charakterze obserwatora z prawem złożenia wniosku o udzielenie mu głosu o charakterze doradczym,
 15. – każdy członek może uczestniczyć w innych częściach walnego, może zabierać głos ale nie może głosować ( może głosować tylko  w trakcie obrad swojej części),
 16. –  spór prawny na drodze sądowej nie może być przyczyną pozbawienia członkostwa,
 17. – każdy  członek spółdzielni ma interes prawny w rozumieniu art 189 kpc w skarżeniu przed sądami powszechnymi uchwał i działań organów spółdzielni,
 18. – spór prawny pomiędzy członkiem spółdzielni a członkiem jej organu nie może być finansowany ze środków spółdzielni (prawników w takim procesie  członkowie zarządu muszą opłacić z własnej kieszeni),
 19. –  zarząd i rada w trakcie walnego  korzystają z pomocy prawnej lub eksperckiej na własny koszt. Osoba, z której pomocy korzystają organy nie ma prawa do osobistego zabierania głosu w trakcie walnego,
 20. –  w spółdzielczym budynku wspólnota powstaje z mocy prawa  jeśli udziały przekształconych w odrębną własność lokali wyniosą 20% ogólnej liczby udziałów,
 21. zarząd wypłaca powstałej wspólnocie niewykorzystane środki funduszu remontowego,
 22. – za szkody wyrządzone spółdzielni lub członkowi spółdzielni, członkowie zarządu odpowiadają osobistym majątkiem. Roszczenie o naprawienie szkody przysługuje każdemu członkowi spółdzielni i posiadaczowi prawa do lokalu zarządzanego przez spółdzielnię.
 23. – za odmowę wykonania obowiązku  nałożonego przez ustawę członkowie zarządu podlegają grzywnie nie mniejszej niż 5 tyś,
 24. – za uchylanie się od wykonania prawomocnego wyroku członkowie zarządu podlegają grzywnie nie niższej niż 10 tyś zł,
 25. – opłata od pozwu o nałożenie grzywny i   roszczenie  o naprawienie wyrządzonej szkody  wynosi 30 zł,
 26. – udzielanie  przez członków zarządu organom państwa nieprawdziwych informacji o działalności spółdzielni (np. fałszywe zeznania w sądzie) jest  przestępstwem,  do którego zastosowanie  mają art. 272 i 296 KK,
 27. –  przywrócona  zostaje wycofana z ustawy  możliwość uzyskania przez spółdzielnię prawa do gruntu pod budynkiem przez zasiedzenie (chodzi o otwarcie zablokowanej możliwości uwłaszczenia się spółdzielców w budynkach stojących do tej pory na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym),
 28. –  zniesiona zostaje możliwość przenoszenia się hipoteki na wyodrębniane mieszkanie jeśli spółdzielca nie jest zadłużony w spółdzielni,
 29. – przywrócona zostaje możliwość nabywania odrębnej własności lokalu przez najemców w spółdzielniach mieszkaniowych, które przejęły nieodpłatnie zakładowe budynki mieszkalne,
 30. –  opłata od pozwu  o przeniesienie na spółdzielcę odrębnej własności lokalu jest stała i wynosi 30 zł (a nie jak do tej pory – stosunkowa  w kwocie 5% rynkowej wartości lokalu),
 31. sąd rejestrowy ma obowiązek badania zgodności z prawem zgłoszonego do rejestru statutu lub jego zmian,
 32. – walne ma prawo odebrać na rok dodatki do wynagrodzenia tym członkom organów, którzy w sposób udokumentowany narazili spółdzielnię na straty,
 33. lustratorem nie może być osoba pełniąca aktualnie funkcję w organach spółdzielni mieszkaniowych.  Krajowa Rada Spółdzielcza ma obowiązek ujawnia na swojej stronie rejestru lustratorów,
 34. Minister Infrastruktury nadzoruje środki publiczne kierowane do spółdzielni mieszkaniowych. Jeśli otrzyma ze strony spółdzielców sygnał o niegospodarności w zakresie sposobu wykorzystania tych środków ma obowiązek skierowania do Najwyższej Izby Kontroli wniosku o przeprowadzenie stosownej kontroli,
 35. – jest też przepis zabezpieczający wprowadzenie proponowanych zmian ustawowych do statutów  i zgłoszenie zmian do rejestru sądowego tak aby zarządy nie mogły zlekceważyć tego obowiązku (co miało już miejsce w przeszłości i uchodziło bezkarnie)

Więcej tutaj:  (strona zawieszona)

************************************************************************************

Facebook

4 komentarze do “PRAWA ROBACTWA

 1. olczes

  DO ADMINA – Swoim wpisem z 02-06-2017 “prawa robactwa” nie negowałem prawa do wynagrodzenia prezesa, tylko pragnąłem  okazać jego cynizm polegający na przekazaniu w sprawozdaniu za 2016 rok, na stronie 3 informacji że przeprowadzono PEŁNĄ  WERYFIKACJĘ wszystkich  regulaminów, co jest oględnie mówiąc nieprawdą. Regulamin zarządu nie uwzględnia jednoosobowego stanowiska i nie ma taryfikatora, który jest zgodnie z par.17 nieodłączną częścią regulaminu i  w tej sytuacji  nie spełnia podstawowych wymogów. Co na to pełnomocnik d/s terenowo- prawnych? Co na to rada nadzorcza? co na to prezes? Naszą opinię to towarzystwo zna.
   

 2. PRAWA ROBACTWAadmin Autor wpisu

  @olczes – Naszym zdaniem prezes ma prawo do wynagrodzenia. Zawieszenie taryfikatora było podyktowane prawdopodobnie tym, że już w 2010 roku rada nadzorcza chciała przyznać prezesowi wynagrodzenie, które nie mieściło się  w taryfikatorze. Od tamtego czasu rada  nie jest związana żadnym ograniczeniem i w ten sposób wynagrodzenie prezesa znacznie przewyższa wynagrodzenie Prezydenta Wrocławia (o czym pisaliśmy).

 3. olczes

  W sprawozdaniu prezesa SM Metalowiec we Wrocławiu za 2016 rok      czytamy “ Przeprowadzono pełną weryfikację wszystkich regulaminów obowiązujących w spółdzielni ”  Konfrontacja w/wym  zapisu z regulaminem  zarządu pozwala na stwierdzenie, że prezes nie wie iż zarząd jest jednoosobowy  i że nie ma prawa do pobierania wynagrodzenia bowiem rada nadzorcza w dniu 28-10-2010 zawiesiła taryfikator  i do dnia dzisiejszego nie dokonała jego odwieszenia.

 4. olczes

  W wywiadzie prasowym prezes chełpi się wzorcowym systemem rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez  członków spółdzielni -to kolejna bzdura.                                                      

  Wzorcowy system to – zapoznanie się z treścią wniosku, zrozumienie jego treści, zapoznanie się z przepisami prawnymi w zakresie treści wniosku, porównanie  przepisów prawa z aktualnym stanem w spółdzielni  i jako efekt końcowy ustalenie wniosków. Tak się dzieje w normalnej spółdzielni.Rozpatrywanie wniosków nr 2 i 10  załączonych do niniejszego komentarza  prezes zaczął od ataku ” pomimo wielokrotnego wyjaśniania w naszych pismach, nie przyjmuje pan do wiadomości, że ewidencję kosztów i przychodów nieruchomości przy ul Szkockiej 75-99 za 2015 zarząd może udostępnić dopiero  po zatwierdzeniu   przez radę nadzorczą”. Przepisu, że rada nadzorcza  zatwierdza ewidencję kosztów i przychodów  w prawie spółdzielczym nie ma.        
  Następny atak: “Nie ma żadnego przepisu prawnego nakazującego spółdzielniom ustalać nowe stawki opłat każdorazowo po zakończeniu roku kalendarzowego, przywołany przez pana art.6 ust. 1  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie nakłada takiego obowiązku.Jest to pana wymysł ” Gdyby prezes zapoznał się i zrozumiał art. 6 ust 1 , to wiedziałby , że różnica między kosztami eksploatacji a przychodami z opłat zwiększa przychody lub koszty eksploatacji w roku następnym. Wynika z tego wniosek, że suma niedoboru i kosztów roku ubiegłego jest podstawą do wyliczenia stawki na rok następny, a  przy wystąpieniu nadwyżki podstawą do naliczenia jest różnica między kosztami i nadwyżką. Na wykonanie takich operacji logicznym  terminem jest  przełom roku. Kolejna bzdura prezesa            ” Wysokość opłat w odniesieniu do wyników ekonomicznych jest analizowana na bieżąco,a zmiany wprowadzane wówczas gdy są konieczne.” Szkoda,że bieżąca analiza wyników ekonomicznych nie wykazała , że członkom spółdzielni należy zwrócić miliony złotych bezprawnie pobranych  przez zawyżenie opłat za ogrzewanie.  Po atakach przyszła pora na kłamstwa:                
  1 “Każdy użytkownik lokalu otrzymuje pisemne zawiadomienie wraz z uzasadnieniem każdej  ze zmian”. Uzasadnienie zmiany polega na konkretnym wyliczeniu stawki, tak aby zmiana miała cechy uczciwości i bezsporności  a ,gołosłowie nie zastąpi konkretów.
  2-” Treść uchwał rady nadzorczej jest dostępna  dla zainteresowanych według zasad opisanych w pierwszej części niniejszego pisma”  od kilkudziesięciu miesięcy takich uchwał nie widzę  mimo poprawnego logowania
  3- “Zarząd na bieżąco i również obecnie opracowuje niezbędne zmiany do regulaminu rozliczeń kosztów i przychodów  na poszczególne nieruchomości pana wniosek w tej sprawie nie może być rozpatrywany, ponieważ nie zawiera konkretnych propozycji zapisu zmian, które rada nadzorcza miałaby przyjąć lub odrzucić”  Prezes nie rozumie pojęć “wszystkie opłaty i wydatki”, ” wszystkie pozycje opłat”, ” wszystkie zestawienia”, pozycje opłat nie ujęte w treści regulaminu” i inne                                                                                                   Zarząd opracowuje  zmiany  obecnie i na bieżąco , ale zmian nie widać. Z wielu pozycji wpłacanych opłat zarząd się nie rozlicza. O okazanie rejestrów kosztów występowałem wielokrotnie – bez skutku.
  Porównanie powyższych  zagadnień z moimi wnioskami jest dla mnie poniżające jako członka przodującej /w czym ? / spółdzielni .
  Tak wygląda wzorcowy system rozpatrywania wniosków.

Dodaj komentarz

Uzupełnij !