OŚWIADCZENIE

Facebook

Na Walnym Zgromadzeniu Osiedla nr I w dniu 8 czerwca 2016 r. zostało częściowo odczytane i złożone prezydium oświadczenie jednego ze spółdzielców. Obecnie możemy przedstawić  treść oświadczenia ponieważ nie należy się spodziewać aby, ze względu na treść,  było  udostępnione członkom spółdzielni.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 1. Niedopuszczalne jest umieszczenie w protokole z Walnego Zgromadzenia z 5 października 20015 r. pisma zarządu z 2 grudnia 2015 r. Pismo zarządu powstało dwa miesiące po Walnym Zgromadzeniu i jest nieuprawnioną ingerencją w protokół. Moje oświadczenie miało miejsce na Walnym Zgromadzeniu w dniu 5.10.2015 co jest udokumentowane na stronie 7 protokołu:
  „Głos zabrał p.                            , który zgłosił do protokołu odnotowanie informacji, że Prezydium nie przyjęło jego oświadczenia do protokołu.”
  Zarząd czytał moje oświadczenie ale nie zareagował na nie w trakcie zebrania. Skoro jednak pismo Zarządu zostało dołączone do protokołu jestem zmuszony przedstawić moją odpowiedź na pismo zarządu z 2.12.2015 r. /tutaj następuje treść pisma z dnia 8.03.2016, którego kopię opublikowaliśmy we wpisie “WALNE 5.10.2015″/
  .

 2. Pragnę wyrazić dezaprobatę dla sprawozdania Rady Osiedla nr I, z którego wynika kompletny brak aktywności tego organu. Uchwała Plenum RO nr I z dnia 15.09.2015 r. z żądaniem bezwzględnego realizowania uchwały WZ z 2007 r. w sprawie budowy budynku Grabiszyńska 309 świadczy o braku wiedzy o zakresie działania Rady. Mimo wieloletniego konfliktu w sprawie budowy Rada Osiedla nigdy nawet nie próbowała porozmawiać z mieszkańcami. Wręcz odwrotnie występowała przeciwko ich interesom.

 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej nie powinno być przyjęte  ponieważ Rada ukryła przed Walnym Zgromadzeniem trzy uchwały dotyczące wynagrodzeń Zarządu:

  1. Uchwałę RN nr 12/06/15z 25.06.2015 r., w sprawie zwiększenia prezesowi wynagrodzenia zasadniczego o 4%.


  2. Uchwałę RN nr 13/06/15 z 25.06.2015 r., w sprawie przyznania prezesowi nagrody rocznej w wysokości miesięcznego wynagrodzenia wraz z dodatkami za działalność w 2014 roku.

  3.
  Uchwałę RN nr 14/06/15z 25.06.2015 roku, w sprawie premii w wysokości 40% dla prezesa za czerwiec 2015 r.

  W przypadku uchwały nr 13/06/15 dotyczącej nagrody rocznej Rada Nadzorcza nie miała takiego prawa, a podana podstawa czyli § 29 ust. 1 pkt 9 Statutu Spółdzielni mówi, że do zakresu działań Rady należy:
  “uchwalanie wszelkich regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia w szczególności Regulaminów: Zarządu Spółdzielni, Porządku domowego, Gospodarki lokalami, Rozliczeń finansowych w Spółdzielni,”
  Jak widać podana podstawa prawna nie ma nic wspólnego z przyznawaniem nagrody rocznej dla Prezesa. Rada Nadzorcza od lat ukrywa przed Walnym Zgromadzeniem, że przyznaje Prezesowi co miesiąc premię w wysokości 20-40%.
  Ponadto
  Rada Nadzorcza wielokrotnie wykreślała z rejestru członków spółdzielni wiedząc, że byli i będą przywracani przez sąd ponieważ podstawa ich wykreślania jest niezgodna z ustawą.

 4. Wyniki lustracji nie powinny być przyjęte przez Walne Zgromadzenie ponieważ lustracja została przeprowadzona niewłaściwie. Nie zostały prawidłowo zanalizowane zebrane informacje oraz oparto się na częściowo nieprawdziwych danych.

 5. Błędem było podjęcie uchwały upoważniającej zarząd do zaciągnięcia kredytu do wysokości 8.900.000 zł bez jakiegokolwiek uzasadnienia takiej potrzeby .

 6. Błędem było podjęcie uchwały w sprawie zbycia lub zamiany części nieruchomości położonych przy ul. Szkockiej i Strzegomskiej bez podania jakichkolwiek warunków tych operacji, poniekąd w ciemno.

 7. Wykreślanie kilkunastu członków spółdzielni, którzy nie naruszyli żadnego punktu statutu lub regulaminu i już wielokrotnie byli wykreślani jest niedopuszczalnym działaniem Rady Nadzorczej. Wnioski o wykreślenie spółdzielców składa do Rady Nadzorczej Zarząd pisząc, że wnioski są powtórzeniem wniosków sprzed kilku lat. Rada akceptuje wnioski nie patrząc, że przed laty skompromitowała się musząc anulować wcześniejsze uchwały o wykreślenie spółdzielców. Jest to przykład woluntaryzmu nie liczącego się z tym, że za takie działanie Rady muszą ponosić koszty wszyscy członkowie spółdzielni. Wykreślani ludzie nie przynoszą Spółdzielni niczego złego a działanie Zarządu i Rady Nadzorczej w stosunku do nich powinno być powstrzymane przez Walne Zgromadzenie.

 8. Przeznaczenie nadwyżki bilansowej na fundusz zasobowy jest niezgodne z art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Odrzucenie poprawki w sprawie podziału nadwyżki bilansowej było błędem i działaniem przeciwko interesom ogółu spółdzielców. Od lat większość członków spółdzielni narzeka na coraz większe opłaty za mieszkanie. Walne Zgromadzenie ma możliwości prawne aby co roku zmniejszyć lub przynajmniej częściowo zrekompensować wzrost kosztów utrzymania. Niestety tego nie robi i tym samym działa przeciwko interesom swoim i pozostałych spółdzielców.

*****************************************************************************************

Facebook

Dodaj komentarz

Uzupełnij !