ARTYKUŁ W GAZECIE PŁD.

Facebook

gazeta południowaW lipcowym numerze Gazety Południowej ukazał się artykuł “Na zwalone nawet koza skacze…”, który jest reakcją na nasz wpis “ZWALONE WALNE!”.  Autor artykułu (prezes J.Kruk) pisze, że na stronie internetowej pt. “Zwalone Walne” zamieszczono zarzuty dotyczące Walnego Zgromadzenia. Nie ma strony internetowej “Zwalone Walne”, natomiast wpis “Zwalone Walne!” ukazał się na naszej stronie wmetalowcu.pl. Pisma dotyczące Walnego w dniu 5.10.2015 publikowaliśmy także we wpisie “WALNE 5.10.2015”. Dowodzi to, że autor chyba nie zapoznał się z treścią wpisu nie mówiąc o treściach strony wmetalowcu.pl. W artykule padły słowa o “nadużyciu” ponieważ brak w naszym wpisie odniesienia do wyjaśnień prezesa. Tak to jest prawda, nie zrobiliśmy tego  ponieważ już we wpisie “Walne 5.10.2015″ umieściliśmy kopię wyjaśnień prezesa w tym temacie. Musimy jednak podziękować za tak szerokie rozpowszechnienie wśród spółdzielców nieprawidłowości mających miejsce na Walnym Zgromadzeniu 5.10.2015. Dodatkowo, tak szeroki wymiar artykułu pozwolił zrozumieć jak niektórzy rozumieją słowo”uczciwość” oraz stanowił doskonały materiał potwierdzający słuszność nieprawidłowości zgłoszonych przez jednego ze spółdzielców. Spory materiał jaki posiadamy pozwala nam na zajęcie się tym artykułem.

Prezes “gościem” na Walnym?
W artykule umieszczonym w Gazecie Południowej autor pisze między innymi:

“Proszę zwrócić uwagę na zapis w § 10 ust. 4 regulaminu W.Z., w którym gościom (członkom RN, zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub KRS) – głos może być udzielony poza kolejnością.”
Autor nie wspomniał o tym, że już 7.06.2016 otrzymał odpowiedź, w której autor pisze:

“Poruszany przez Pana § 10 ust. 4 Regulaminu WZ mówi:
„Członkom Rady Nadzorczej, zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej głos może być udzielany poza kolejnością.

Nie ma tam słowa „gość” i nie ma w całym Regulaminie WZ więc Pana słowa, że „gościom (członkom RN, zarządu, oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub KRS) – głos może być udzielony poza kolejnością” są nieprawdziwe. Proszę przedstawiać obraz rzeczywisty, a nie jaki Pan go widzi.”

Brak uchwał zwołujących Walne Zgromadzenia
Ad. 1. Autor (prezes) pisze, że w przypadku zarządu jednoosobowego nie są wymagane formalistyczne “uchwały”,  a zawiadomienie z informacją o Walnym Zgromadzeniu spełnia wymóg uchwały. Dodatkowo podaje aby patrzeć do art 8.3 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który mówi o wymaganiach dotyczących informacji o Walnym Zgromadzeniu. Naszym zadaniem jest to przejaw woluntaryzmu i niewłaściwego traktowania czytelników.  Art. 38 Statutu SM “Metalowiec” mówi:

1.  Zarząd (nie dotyczy  Zarządu jednoosobowego) pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach i podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. W okresie pomiędzy  posiedzeniami Zarząd  Spółdzielni wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.

Jest obowiązek podejmowania uchwał – jest. Co tu jeszcze gadać!
Teraz już chyba nie powinno być wątpliwości, że chyba od lat Walne Zgromadzenia były zwoływane bez uchwały Zarządu, a Rada Nadzorcza i wszelkie lustracje to tolerowały. W związku z powyższym Walne Zgromadzenia były prawomocne czy też nie ?

Złamanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Ad. 2.
  Tutaj autor przyznaje, że przez lata Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia były zwoływane niezgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia.

Naruszenie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Ad.3. Temat nieumieszczenia w porządku obrad żądania poddania pod głosowanie Walnego Zgromadzenia projektu uchwały. Podane przez prezesa wyjaśnienia są co najwyżej próbą usprawiedliwienia niedopuszczalnego i  bezprawnego postępowania pracownika najemnego wobec pracodawcy. Zgadzamy się w całości z treścią pisma jednego ze spółdzielców, którego kopia jest we wpisie “Walne 5.10.2015”:

“Mimo spełnienia wszelkich wymogów Zarząd nie wykonał żądania umieszczenia projektu uchwały w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. We wszystkich pisemnych i werbalnych wyjaśnieniach Zarząd nie przedstawił podstawy prawnej swojego działania ponieważ jej nie miał. Tak ustawa jak i statut nie upoważniają Zarządu do takiego działania nie mającego wiele wspólnego z prawem lub ideą spółdzielczości.
W tym przypadku Zarząd nie wypełnił obowiązku wynikającego z art. 83 ust. 13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.”

Braki w materiałach na WZ

Ad.4. Projekt zmiany § 13 Statutu, który nie został umieszczony w materiałach do Walnego Zgromadzenia, a który był umieszczony w porządku obrad. W art. 8.3 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych są reguły zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu i jest tam napisane:

“Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.”

Nie ma wątpliwości, że w zawiadomieniu o Walnym był punkt o zmianie § 13 Statutu. W materiałach na Walne nic nie było na ten temat co jest niezgodne z cytowanym art. 8.3 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.  Jakiekolwiek tłumaczenia i wyjaśnienia w tej sprawie są niepotrzebne i niewiele warte bo nie na temat.

Nieprawidłowości w wyborach do Rady Nadzorczej
Ad. 5 i 6.
Wybory do Rady Nadzorczej.  W odpowiedzi na zarzuty dotyczące nieprawidłowości  zostały napisane takie rzeczy, że ręce nam opadają. Jakie listy wyborcze są zgłaszane przed wyborami, jakie uzupełnienia lub poprawki mogą być zgłaszane na 3 dni przed I częścią W.Z.? To wygląda na jakiś bełkot noszący pozory poprawności. Dla nas nie ulega wątpliwości, że wybory Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 5.10.2015 odbyły się niezgodnie z prawem. W pełni popieramy dowody przedstawione przez spółdzielcę w publikowanym piśmie we wpisie “Walne 5.10.2015”.

Spreparowany protokół z Walnego Zgromadzenia

Ad. 7. Protokół z Walnego Zgromadzenia w dniu 5.10.2015 nie zawiera istotnego faktu i złożonego oświadczenia. W tm przypadku musimy ponownie posilić się treścią pisma, którego kopię umieściliśmy we wpisie “Walne 5.10.2015”. O protokole z Walnego jest tam napisane:

“W protokóle Walnego Zgromadzenia w dniu 5 października 2015 r. (opublikowanym w internecie) nie ma śladu o tym, że zwróciłem uwagę Przewodniczącemu Zgromadzenia, że zamierza przeprowadzić wybory do Rady Nadzorczej bez powoływania Komisji Wyborczej, czyli niezgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Wymiana zdań między mną a Przewodniczącym trwała jakiś czas, a w tej sprawie zabrał także głos Prezes Zarządu.”

Nie ma ani słowa na ten temat, tak na piśmie jak i na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym protokół. Tak jakby tego nie było. Czy to nie jest oszustwo lub fałszerstwo? Ile wart jest taki protokół ?

ISO 9001-2008(PN-EN) – Jaka korzyść ?

Jaka jest korzyść z posiadania certyfikatu ISO 9001 w obliczu tylu nieprawidłowości, czasami wieloletnich. Wygląda, że certyfikat ma zadanie głównie wizerunkowe i poprawiające samopoczucie. Samo posiadanie certyfikatu niczego nie załatwia i nie tłumaczy. Nigdy nie podano spółdzielcom ile kosztowało do tej pory otrzymanie i utrzymanie certyfikatu. Nie są to małe sumy idące w dziesiątki tysięcy złotych.

Wybory delegatów na Kongres Spółdzielczości

Potwierdzony przez autora został zarzut, że wybory zostały przeprowadzone jawnie czyli niezgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Dalsze słowa, że wybierano nie delegatów na Kongres, ale na Zjazd Wojewódzki mogą świadczyć, że wszystkim spółdzielcom podano nieprawdę w zawiadomieniach o Walnym Zgromadzeniu.

Artykułem w Gazecie Południowej autor rozpowszechnił podane przez nas nieprawidłowości i je potwierdził. Potwierdził w taki sposób, że w całym artykule  nie pada ani razu stwierdzenie, że nieprawidłowości przedstawione we wpisie “ZWALONE WALNE!” są nieprawdziwe.

*******************************************************************************************

Facebook

Dodaj komentarz

Uzupełnij !