JEST REAKCJA

Facebook

gazeta południowaJak należało się spodziewać jest reakcja prezesa Metalowca na zmianę w ustawach spółdzielczych. Reakcja dosyć szeroka, bo nie tylko na łamach gazety, ale i także na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Oczywiście w oczach prezesa wszystko jest “be”, a w szczególności “be” jest p.senator Lidia Staroń. W najbliższym czasie rozwiniemy ten temat …

W Gazecie Południowej

Artykuł w Gazecie Południowej jest zatytułowany „Co z ta ustawą?”. W początkowym fragmencie artykułu jest sugestia, że ustawodawca nie respektował zasady nieingerencji w prawa własności czyli art. 3 Prawa Spółdzielczego. Niestety autor nie zacytował brzmienia tego artykułu, a brzmi on (art. 3 prawa spółdzielczego) tak :

Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.”

Według naszego rozeznania większość spółdzielców rozumie ten przepis dosłownie, czyli że majątek spółdzielni jest także jego własnością.  Nic bardziej mylnego !
Już w uchwale z 6 lutego 1996 r. (III CZP 4/96) Sąd Najwyższy podniósł, że art. 3 Prawa spółdzielczego nie statuuje zasady, iż członkowie spółdzielni są współwłaścicielami nieruchomości spółdzielczych czy innych praw, a zawiera jedynie określenie majątku spółdzielczego traktowanego dawniej jako mienie społeczne, z ekonomicznego punktu widzenia.
W wyroku z dnia 9 lipca 2003 r. (III KK 334/02) Sąd Najwyższy uzupełnił powyższy pogląd, stwierdzając, że własność taka w rozumieniu przepisów prawa karnego jest własnością cudzą, a jej przedmiot jest cudzym mieniem, także dla członka spółdzielni.

Mimo, że w nazwie jest słowo „własnościowe” nie nabywamy tak naprawdę prawa własności. Właścicielem nieruchomości, w tym i naszego mieszkania, jest spółdzielnia mieszkaniowa natomiast mamy tylko tzw. ograniczone prawo rzeczowe, czyli prawo do dysponowania tym lokalem, które np. można zbyć.

Jedynie przez wyodrębnienie mieszkania staniemy się faktycznie właścicielami swojego mieszkania.

Najważniejsze wprowadzone zmiany

1. nie będzie już można wykluczyć członka ze spółdzielni bez decyzji sądu
2. nie będzie obowiązku wpłaty wpisowego i wkładów oraz obowiązku składania deklaracji członkowskich,
3. członkiem spółdzielni automatycznie staje się każdy, kto ma prawo do jakiegokolwiek lokalu w spółdzielni oraz ten kto zawarł umowę o budowę lokalu, a także ten kto kupił od osoby trzeciej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
4. na bieżąco czyli w okresach obrachunkowych muszą być rozliczane wpływy i wydatki na funduszu remontowym nieruchomości.
5. w momencie ustania członkostwa z powodów, o których mowa w art. 241 oraz 26 usm właściciel lokalu staje się współwłaścicielem środków zgromadzonych na funduszu remontowym w wysokości odpowiadającej przypadającemu na jego lokal udziałowi we współwłasności nieruchomości wspólnej.
6. poprawiony został przepis o pełnomocnictwach przez uzupełnienie, że pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka spółdzielni. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia członków.
7. funkcji lustratora nie będą mogli pełnić członkowie zarządów i osoby im podległe w strukturach organizacyjnych spółdzielni mieszkaniowych czyli koniec “koleś lustruje kolesia”.

***************************************************************************

Facebook

Dodaj komentarz

Uzupełnij !