Walne Zgromadzenie 2015

Facebook

Walne Zgromadzenie 2015Mieszkańcy z Grabiszyńskiej 311-313 złożyli wniosek w sprawie porządku obrad na Walne Zgromadzenie i dostali odpowiedź od Prezesa. Uważamy za celowe opublikowanie tej odpowiedzi aby reszta spółdzielców mogła się zapoznać z treścią jeszcze przed Walnym. Będzie można porównać to co zostało napisane z tym co zostanie powiedziane.

Walne Zgromadzenie 2015Walne Zgromadzenie 2015Walne Zgromadzenie 2015Walne Zgromadzenie 2015

 

 

 

 

 

 

********************************************************************************

Facebook

10 komentarzy do “Walne Zgromadzenie 2015

 1. Wróżka

  Z kart mi wyszło, że w osiedlu II do Rady Nadzorczej zostanie wybrana p.Jolanta Kondas lub p.Edmund Krawiec, a w osiedlu I do Rady Nadzorczej zostanie wybrany p.Ryszard Matolicz lub p.Zdzisław Sempowicz (będzie bliżej córki).

 2. Atsark

  Uzupełniając podsumowanie:

  8.JESTEŚMY PRZYGOTOWANI NA WIELOGODZINNE SIEDZENIE (ZAPOMINAMY O MECZU , SERIALU W TV ITP…), ZGROMADZENIE JEST TYM RAZEM NAJWAŻNIEJSZE…. NA WYPADEK DŁUGIEGO “KOCZOWANIA” (GDYBY NAS CHCIANO WZIĄĆ NA ZMĘCZENIE) MAMY Z SOBĄ COŚ DO PRZEGRYZIENIA (BATONIK) I BUTELECZKĘ WODY.

  9. OBRADUJEMY W GODZIWYCH WARUNKACH. GDYBY FREKWENCJA NIE POZWALAŁA NA TAKIE WARUNKI (LUDZIE STOJĄ W PRZEJŚCIACH ,NA KORYTARZU ,SIEDZĄ NA PARAPETACH OKIEN ..) TO BEZWZGLĘDNIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK  O PRZENIESIENIE OBRAD DO WIĘKSZEGO, WYGODNEGO POMIESZCZENIA W NAJBLIŻSZYM TERMINIE -W POBLIŻU SĄ NP. SZKOŁY GDZIE TAKIE POMIESZCZENIA SĄ DOSTĘPNE- ( TWORZENIE ” KOCZOWNICZYCH” WARUNKÓW OB- RADOWANIA TEŻ MA SWÓJ CEL (“ZACHĘCANIE” DO  SZYBKIEGO KOŃCZENIA OBRAD). I NIE DAĆ SIĘ ZWIEŚĆ ARGUMENTEM “KOSZTÓW” – ONE SĄ NIEZNACZNE W STOSUNKU DO CELU.

  JAK WSPOMINAŁEM WCZEŚNIEJ O GRUPIE 30 – 40 OSÓB TO DOTYCZY TO JEDNEJ CZĘŚCI ZGROMADZENIA.                                            NA SEKRETARZY ZGROMADZENIA WYBIERAĆ NALEŻY OSOBY BIEGLE “WŁADAJĄCE PIÓREM”, MAJĄCE ZDOLNOŚĆ ŁATWEGO FORMUŁOWANIA ZAPISU PROTOKOŁU (BY GO STWORZYŁY SPRAWNIE, W CZASIE TRWANIA ZEBRANIA). TO SAMO DOTYCZY KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW. ORGANIZATOR ZAPEWNIĆ IM MUSI SPRZĘT DO WYPEŁNIANIA SWOJEJ ROLI ( W SPÓŁDZIELNI KOMPUTERÓW I DRUKAREK/KOPIAREK JEST ZATRZĘSIENIE)

 3. Atsark

  Walne Zgromadzenie  – podsumowanie

  1. BIERZEMY UDZIAŁ W WALNYM JAK NAJLICZNIEJ (WŁAŚCIWIE WYSTARCZY  30 -40 OSÓB KTÓRE ZGODNIE BĘDĄ DZIAŁAĆ/GŁOSOWAĆ) TAK JAK WCZEŚNIEJ USTALIŁY. TO POWINNO DAĆ WYSTARCZAJĄCĄ PRZEWAGĘ. W MIĘDZYCZASIE “DOAGITOWAĆ ‘ JESZCZE KILKU SPÓŁDZIELCÓW CZŁONKÓW “KLUBU SENIORA” – MAMIONYCH HERBATKAMI I CIASTKAMI PRZEZ  PREZESA- UŚWIADAMIAJĄC IM  RZECZYWISTY POWÓD JEGO  TROSKI O NICH. SWOJE SPRAWY W SPÓŁDZIELNI  ZAŁATWIAMY SKUTECZNIE SWOIMI RĘKAMI/GŁOSAMI, I NIE MARNUJEMY  CZASU “PISANIEM NA BERDYCZÓW “. ALE MUSIMY NA TO ZEBRANIE PRZYJŚĆ !!!!!!

  2. BIERZEMY UDZIAŁ CZYNNIE; ZGŁASZAMY NASZYCH KANDYDATÓW DO WSZYSTKICH FUNKCJI  ZGROMADZENIA (NIKT NIE POWINIEN SIĘ PRZED TYM WZBRANIAĆ)- TO GWARANTUJE OBIEKTYWNOŚĆ ZGROMADZENIA. (W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZY TO PRZEWODNICZĄCEGO ZEBRANIA, KTÓRY POWINIEN WSŁUCHIWAĆ SIĘ W ZEBRANIE A NIE W PREZESA)

  3. JESTEŚMY PRZYGOTOWANI (MAMY ODPOWIEDNIE ŚCIĄGI, LUB POSTĘPUJEMY ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI ORGANIZATORA GRUPY) ODNOŚNIE GŁOSOWAŃ,  A TAKŻE SKŁADANYCH WNIOSKÓW I PROJEKTÓW UCHWAŁ (TE MAMY PRZYGOTOWANE NA PIŚMIE)

  4. ZWRACAMY UWAGĘ NA POPRAWNOŚĆ LICZENIA GŁOSÓW PRZY GŁOSOWANIACH (NA OSTATNIM ZGROMADZENIU NP. DOLICZONO SIĘ WIĘCEJ GŁOSÓW NIŻ BYŁO OBECNYCH- CO JEST UWIDOCZNIONE W PROTOKÓLE)

  5. ZWRACANY UWAGĘ NA ZGODNOŚĆ ZAPISU PROTOKÓŁU I SPRAWO-ZDAŃ KOMISJI (ZAPISÓW WNIOSKÓW I PROJEKTÓW UCHWAŁ) Z RZECZYWISTYM PRZEBIEGIEM ZEBRANIA. PROTOKÓŁY I SPRAWOZDANIA SĄ DOKUMENTAMI ZGROMADZENIA I PRZEZ NIEGO MUSZĄ BYĆ SPORZĄDZONE (NAWET GDYBY TO MIAŁO TRWAĆ O RANA). ZARZĄD  OCZY WIŚCIE BĘDZIE SIĘ RWAŁ DO “WYRĘCZENIA” W TYM ZGROMADZENIA, ALE NIE WOLNO DO TEGO DOPUŚCIĆ BO ZOBACZYCIE TE DOKUMENTY… PO ROKU (TAK JAK ZESZŁOROCZNE…)

  6. NIE DAJEMY SIĘ ZBYWAĆ  TWIERDZENIEM, ŻE JAKAŚ INFORMACJA JEST “TAJEMNICĄ HANDLOWĄ”, SPÓŁDZIELNIA NIE JEST INSTYTUCJA GOSPODARCZĄ ŻEBY MIAŁA TAJEMNICE HANDLOWE, A JUŻ W SZCZEGÓLNOŚCI PRZED CZŁONKAMI SWOJEGO NAJWYŻSZEGO ORGANU. TAKIE STWIERDZENIE POWINNO BYĆ POTRAKTOWANE JAKO OBRAZA

  7. NIE “ZAMULAMY’ DYSKUSJI DROBNYMI PROBLEMAMI (STŁUCZONA SZYBA, URWANA KLAMKA , KAŁUŻA , PSIA KUPA…)- ONE SĄ DLA RAD OSIEDLI, A NIE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA, ONO SIĘ ZAJMUJE POWAŻNYMI SPRAWAMI.

 4. Atsark

  Walne Zgromadzenie c.d….                                                                                       Należy więc złożyć wniosek o podjęcie uchwały o przeznaczeniu  nadwyżki bilansowej  -zgodnie z Art 5 u. 2 i art 6 u.1. usm- na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości w roku przyszłym (to ma obniżyć czynsz miesięczny) i go  przegłosować. ( nie dać się wpuszczać w maliny, że to są pieniądze ”  z działalności gospodarczej” , to nie ma znaczenia, wszystkie pieniądze są pieniędzmi spółdzielców -spółdzielnia nie ma innych pieniędzy.                                                                                                            W p. 14  dokładnie zapoznać się ze sprawozdaniem komisji uchwał i wniosków, czy wszystkie zgłoszone uchwały i wnioski zostały zapisane  i czy dokładnie tak jak wnosili  zebrani. Sprawozdanie musi być sporządzone na zebraniu, odczytane i podpisane na oczach zebranych. Wnioski i projekty uchwał najlepiej przygotować sobie na piśmie przed zebraniem i złożyć do komisji dla uniknięcia nieporozumień, przejęzyczeń czy prób  “uszlachetniania” treści.  A w ogóle to ściśle przestrzegać zasad sporządzania protokółów przedstawionych  we wcześniejszym wystąpieniu. Protokół musi być sporządzony na zebraniu (danej części) odczytany zebranym , zatwierdzony przez Zgromadzenie i podpisany na oczach zgromadzonych. III część Zgromadzenia sporządza protokół ze swoich obrad,  a następnie  skonsolidowany (zbiorczy) protokół  całego Walnego (to samo sprawozdania komisji). Po III części znane są ostateczne decyzje podjęte przez całe Zgromadzenie ( nie ma przyjmowania/zatwierdzania go kiedyś tam w przyszłości prze inne/następne Zgromadzenie).  Dobrze byłoby nawiązać kontakt – przed zgromadzeniem-  pomiędzy  grupami spółdzielców  wszystkich trzech części, celem uzgodnienia treści wnoszonych projektów uchwał i wniosków ( by nie były ” od sasa do lasa”) i mogły być skutecznie i z należytą przewagą przegłosowane. Dla pewności należy dokonać nagrania przebiegu zgromadzenia (zarząd to będzie robił to spółdzielcy też mogą – nagrywarką bo komórka  jest za mało pojemna).  Spółdzielca ma prawo brać udział  we wszystkich częściach zgromadzenia (głosować może tylko na”swoim”), dobrze by byłoby wydelegowani  przedstawiciele jednych części  obserwowali pozostałe części.     Jeśli się skrzykniecie to da się wiele osiągnąć ( SM Kozanów!), tylko trzeba koniecznie przyjść na zebranie  (a nie tylko czytać www. wmetalowcu).      Życzę powodzenia, ja jako nieczłonek udziału nie wezmę.

 5. Atsark

   Z wpisów jasno wynika głęboki rozziew pomiędzy interesem spółdzielni a  interesem spółdzielców. Spółdzielcy są głównym podmiotem spółdzielni, oni są jej właścicielem  i najwyższym organem. Zgodnie z zasadami demokracji spółdzielczej, korzystając z ustawowych uprawnień mogą oni doprowadzić do zgodności interes zarządu z interesem spółdzielców. W tym celu należy:                        
  1. Wziąć szeroki udział w Walnym Zgromadzeniu  
  2. Przygotować się do tego zgromadzenia:                                                                  a. Przed zgromadzeniem spotkać się (jest długi weekend, jest czas) – w domu,  na klatce schodowej czy na skwerku przed blokiem- i ustalić  – kogo zgłaszamy na kandydata : na przewodniczącego zebrania, jego asesorów, sekretarza (protokolanta)  i członków  komisji skrutacyjno-mandatowej , wyborczej oraz uchwał i wniosków oraz do rady nadzorczej (ustalić takie osoby które sobie z tymi zadaniami poradzą- w szczególności przewodniczący zebrania(!) i członek rady nadzorczej), oraz wybrać osoby które tych kandydatów na zebraniu zgłoszą. Cała grupa wie którzy są jej kandydatami i na nich zgodnie głosuje – jak głosujemy na poszczególne uchwały będące  w porządku obrad  – jakie zgłaszamy wnioski do komisji uchwał i wniosków                                        
  b.  Dla uniknięcia  nieporozumień i zamieszania każdy zapisuje sobie ustalenia na kartce (by nie zapomnieć w rozgardiaszu), lub stosuje się do  zaleceń szefa grupy który pilnuje porządku obrad i informuje  grupę jak ma  głosować (on ma  pełny konspekt ustaleń sprzed zebrania) – to jest dozwolone; w Sejmie też tak robią.                                                                            
  3. Na Zgromadzeniu:              
  a.  przy czytaniu porządku obrad zgłosić wniosek formalny o przeniesienie głosowania o udzieleniu absolutorium zarządowi na koniec zebrania i go przegłosować.  
  b. po sprawozdaniu rady nadzorczej złożyć wniosek o uzupełnienie sprawozdania o:
  – zestawienie przynależności spółdzielni do wszelkich związków, zrzeszeń, stowarzyszeń itp  i koszty z tym związane  
  – przedstawienie procedury powołania, oceny kandydatów,  czasokresu umowy, rodzaju i podstawy prawnej umowy zatrudnienia , sposobu i wysokości wynagrodzenia, sposobu rozwiązania umowy i odpraw z tym związanych, Prezesa Zarządu spółdzielni  
  – kosztów utrzymania Gazety Południowej.                                                               i przedstawienia tego uzupełnienia na NWZC (wprowadzenie do porządku obrad) planowanym za ok 3 m-ce, a także przeniesienia  głosowania nad przyjęciem tego sprawozdania na to zgromadzenie. Przegłosowanie uchwały potwierdzającej przyjęcie takiego wniosku.  
  c. Po sprawozdaniu zarządu i po dyskusji nad nim złożyć wniosek o uzupełnienie sprawozdania o przedstawienie zebraniu umowy w sprawie  dzierżawy pawilonu handlowego, a także innych istotnych umów dotyczących działalności gospodarczej spółdzielni (np. CH Viktor) , w materiałach na najbliższe NWZC( wprowadzenie do porządku obrad) oraz przeniesienie głosowania nad absolutorium na to  Zgromadzenie.  Przegłosowanie uchwały potwierdzającej przyjęcie tego wniosku .  
  W konsekwencji:
  w p. 11 porządku obrad głosować przeciwko:  
  – przyjęciu sprawozdania Zarządu    
  – przyjęciu sprawozdania rady nadzorczej                                                               – zatwierdzeniu sprawozdania finansowego                                                               – absolutorium dla zarządu                                        
  W p. 12 c. głosować przeciwko uchwale o przyznanie prawa zaciągania przez spółdzielnię kredytów. Spółdzielnia zakończyła  docieplanie budynków , zakończyła wykup gruntów, nie prowadzi istotnych inwestycji  nie ma więc potrzeby zadłużania się i ponoszenia kosztów odsetek. Poza tym spółdzielnia posiada  ponad 30 mln zł funduszu zasobowego i odpowiadający mu majątek do działalności gospodarczej (jaka to jest efektywność tej działalności to już się ktoś wypowiadał); w razie pilnej potrzeby można by część tego majątku spieniężyć ( np ok 2 ha do niczego nie przydatnych gruntów na terenach zalewowych Slęzy)  i będą potrzebne środki ( ten kredyt najprawdopodobniej miałby posłużyć do sfinansowania budowy bloku mieszkalnego na Grabiszynku, więc tym sprzeciwem istotnie możecie utrudnić ten zamiar, a może i uniemożliwić…) 
  p. 12.d  głosować przeciw uchwale o przekazaniu nadwyżki  bilansowej na  fundusz zasobowy, od lat niezgodnie z przepisami  nadwyżka ta przenoszona jest na ten fundusz akumulując majątek do tkzw. “działalności  gospodarczej”.  Działalność gospodarcza spółdzielni mieszkaniowej jest pomocniczą prowadzoną w niezbędnym zakresie dla wspomagania działalności podstawowej (zapewnianie i utrzymanie mieszkań), tymczasem tu urosła do monstrum  Nadwyżka bilansowa to są  Wasze pieniądze które zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych  ma być   wykorzystana do obniżenia obciążeń (czynszów) w roku następnym ( kto z was pamięta żeby kiedykolwiek taka obniżka w spółdzielni się zdarzyła ?)
   

  cdn….  

 6. Stasia

  PS.     Spójrzcie na  porządek obrad Walnego Zgromadzenia  punkt 5 : Przyjęcie protokołu WZC z 9.06.2014 oraz 7.10.2014. Protokół jest przyjmowany po roku i to przez inne Zgromadzenie (a nie to którego on dotyczy). Wnioski niech każdy wyciągnie sobie sam. (O protokołach i ich wadze już wspominał jakiś internauta). Czy powinniśmy dopuścić by stan taki powtórzył się i tym razem?

 7. Stasia

   Prezes w odpowiedzi na  na wniosek  spółdzielców – tradycyjnie, i z wdziękiem- udaje greka, tj. udaje, że nie rozumie o co oni wnosili .                         1. Im nie chodziło o sprawdzanie “listy obecności” (sporządzonej przez administrację), a o zweryfikowanie  przez  Komisję Zgromadzenia czy zebrani są członkami spółdzielni w świetle prawa wyłożonego ostatnio przez TK.          
  2. W sprawie budowy bloku mieszkalnego skrzętnie pomija jej sedno, tj sprzeciw mieszkańców dla nadmiernego zagęszczenia przestrzeni osiedla, a w konsekwencji drastycznego pogorszenia warunków życia; dla  nich jest to rzecz podstawowa, a demonstracyjnie lekceważona. Członkowie  z innych osiedli nie powinni uważać że to ich nie dotyczy, otóż dotyczy i to istotnie. Prezes mydli oczy pięknym “planem” z perspektywami sukcesu. W planie jest wieżowiec mieszkalny, takiego budynku nikt jeszcze nie wybudował teraz  za cenę poniżej 5000 zł za m kw. Tłumaczenie kosztów budowy przez deweloperów zyskiem nie trzyma się kupy (skoro  mają oni taki zysk to skąd taka ilość bankructw w tej branży?) , a w ogóle to jak zamierza  “wybrać firmę w przetargu” która realizować będzie  inwestycję bez zysku?. Skąd więc te nadzieje na tanie zrealizowanie tej inwestycji? Przecież teraz na rynku wszyscy mają identyczne warunki gospodarczo-ekonomiczne; spółdzielnia już nie realizuje polityki mieszkaniowej państwa nie może liczyć na jego dotacje.Z dużym prawdopodobieństwem można przewidzieć, że  koszt będzie o ok 50% wyższy od “przewidywanego”. Łatwo można sprawdzić wszystkie inwestycje; jak się ma koszt  wynikowy do planowanego, a w szczególności te realizowane za cudze pieniądze, a ta miała by być realizowana właśnie za takie tj. wasze- spółdzielców. To wy będziecie dotować  to przedsięwzięcie przez długie lata. W pobliżu zostały zbudowane budynki mieszkalne (Halera, Al.Pracy) – przez lata mieszkania nie mogły znaleźć nabywców. Mieszkań  we Wrocławiu jest  dostępnych mnóstwo, jeśli spółdzielnia tak gorąco pragnie realizować  Art. 1 p.1  Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  to niech nabędzie /kupi już gotowy, zbudowany budynek z przeznaczeniem dla oczekujących (zgodnie z Art.1 p.2 ustawy). Takie mieszkania można oglądnąć, nawet dotknąć , są dostępne już, i za ekwiwalentne pieniądze; chętni którzy z utęsknieniem oczekują na mieszkanie ( i dysponują środkami – jak oświadcza Prezes- na wkład mieszkaniowy ) natychmiast wstąpią do spółdzielni i wprowadzą się do tych mieszkań . (Po co więc podejmować ryzyko inwestycji rozciągniętej w czasie na lata przy nie tak pewnych warunkach gospodarczo- rynkowych… ). Ale to by było za proste; bo tu wcale nie chodzi o mieszkania dla spółdzielców, ale o rozkręcenie interesu (budowy) za cudze pieniądze i na cudze (spółdzielców) ryzyko.  To wy  Spółdzielcy za tą fanaberię będziecie płacić.      
  3. Coraz więcej pięknych kwiatków się objawia w związku s pawilonem handlowym przy Grabiszyńskiej. Przede wszystkim inwestor
  ” który sfinansuje i wykona przebudowę…”  Wystarczy spojrzeć do KRS: ile przepięknych “przepoczwarzeń”  przeszła spółka Womak zanim  pojawiła się … Omega; wygląda na to, że utworzona specjalnie do tego jednego interesu. O kapitale zakładowym 5000 zł (!), Spółka której poziom odpowiedzialności wynosi 5000 zł podejmuje inwestycję  wartą 15 – 30 mln zł. Kto ma nawet mętne o tym pojęcie wie czym to grozi;( pamiętacie niedawne sprawy komormików?)komornik może zająć rzecz którą “włada” dłużnik. Wystarczy nabrać pożyczek, odpowiednio je “zagospodarować ” i stać się niewypłacalnym ( 5000 zł co to za majątek), a komornik przyjdzie i zajmie to czym dłużnik “włada” tj pawilon spółdzielni… A jeśli nawet nie zajmie to spółdzielnia (spółdzielcy) zostanie z ręką w nocniku  (pawilon rozgrzebany, inwestor upadł i nie ma nawet od kogo dochodzić roszczeń ). Zanim jednak to się stanie to oczywiście  “uwzględniając pogarszające się warunki rynkowe ” wywierana będzie presja na odpowiednie “korekty”(aneksy) umowy, oczywiście na niekorzyść spółdzielni, na co ona będzie musiała się  godzić.  A w ogóle to  jeśli Womak ponosi koszty związane z inwestycją na obiekcie spółdzielni to oczywiste jest że obciążać one  będą ją (pojawią się po stronie zobowiązań) i wisieć będą na niej przez lata , dopóki nie zostaną spłacone przychodami z dzierżawy (przez 28 lat…).   Przy okazji  wypłynęła sprawa CH Viktor które wybudowano “na rzecz Spółdzielni” i które  przynosi “wymierne korzyści” ; dobrze by było się dowiedzieć jaki to jest rzeczywisty ich “wymiar”. Generalnie jakiś przybliżony obraz daje informacja o wyniku finansowym na lokalach użytkowych w 2014 r – ok. 1 mln zł -(nie wiadomo brutto czy netto? – załóżmy że netto). 15 000 m kw. lokali użytkowych licząc ostrożnie wartość średnio po 2000 zł daje 30  mln zł (co jakoś koreluje z wielkością  funduszu zasobowego) ; odnosząc to do przychodu uzyskujemy efektywność majątku na poziomie ok . 3% (jeśli jest to wynik brutto to efektywność będzie jeszcze mniejsza). Czy w tych okolicznościach jest jakikolwiek sens prowadzenia działalności gospodarczej, czy nie lepiej było by oddać te 30 mln zł na procent do banku i mieć wielokrotnie więcej z odsetek? Widzicie spółdzielcy jak wychodzicie na tej zabawie waszymi pieniędzmi. Podchodząc z innej strony: 15 000 m kw. wynajmowane jest po co najmniej 25 zł za m kw/m-c co daje rocznie przychód  ok 5 mln zł, a przy wyniku finansowym 1 mln, oznacza to  koszty na poziomie 80 % (!). Każdy może sobie sam ocenić racjonalność tej działalności. Do czego zachęcam przed Walnym Zgromadzeniem.

Dodaj komentarz

Uzupełnij !