WALNE – maj 2018

metalowiec_teatrzyk1aW tym roku Walne odbyło się w maju. Przebieg większej części zebrań był podobny do tych z lat poprzednich, czyli wszystko odbywało się pod pełną kontrolą prezesa. Jak zwykle frekwencja na Walnym była bardzo niska. Były jednak rzeczy o których uważamy, że powinniśmy napisać.  Jako pierwsi piszemy co się działo  na Walnym, bo oficjalne protokoły będą opublikowane jak zwykle dopiero za kilka miesięcy.

Wybory

W tym miejscu nie było niespodzianek. Nastąpił nawet postęp bo chyba raz  zaproponowano nawet aby cały dotychczasowy skład Rady Osiedla został wybrany na następną kadencję. Wszystko zostało wcześniej przygotowane, wyświetlono listę i powiedziano, że wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie było żadnych uwag czy też dyskusji. Szybko, sprawnie i co najważniejsze bez zmian. Jest jednak coś na co należy zwrócić uwagę: do jednej z Rad Osiedli bez problemu został wybrany syn prezesa. Mamy więc kolejną grupę rodzinną w organach spółdzielni. Według krążących plotek po odejściu ojca syn ma przejąć ster i chyba coś zaczyna się dziać.

Statut

Do porządku obrad dotyczącego zmian w statucie została zgłoszona poprawka. Wnioskodawca zaproponował 9 poprawek do projektu zmian statutu zgłoszonych przez zarząd. Prezes powiedział, że większość poprawek nie jest poprawkami lecz projektami uchwał i w ten sposób nie spełnia wymogów formalnych. Jako argument podał, że projekt uchwały dotyczył zmian wprowadzonych ustawą z 20 lipca 2017 r. Sęk w tym, że nigdzie nie jest napisane, że projekt dotyczy zmian ustawowych i  tylko prezes tak twierdzi. Walne Zgromadzenie postąpiło po myśli prezesa. Nawet nie odczytano treści wszystkich poprawek.
Oto niektóre z nich:
Jedna z poprawek
Jedna z poprawek polegała na wykreśleniu dotychczasowej treści § 11 ust. 1 pkt 5 statutu:
przeglądania dokumentacji Spółdzielni tj. m. in. protokółu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków, rejestru członków Spółdzielni, bilansu Spółdzielni, Statutu i obowiązujących regulaminów,”
i wpisaniu treści:
zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi oraz przeglądać rejestr członków”
Wnioskodawca argumentował, że użyte w dotychczasowej treści statutu słowo „przeglądanie” nie jest tożsame z zawartym w ustawie pr. spółdzielcze słowem „zaznajamianie” i stanowi ograniczanie prawa do informacji.

Tak proszę Państwa, w SM „Metalowiec” członek spółdzielni zgodnie ze Statutem nie może „zaznajamiać się” lecz tylko „przeglądać” dokumenty Spółdzielni.

Kolejna poprawka
Kolejna poprawka polegała na wykreśleniu dotychczasowej treści § 11 ust. 21 statutu :
Uprawnienia przewidziane w ust. 2 nie obejmują treści umów, protokołów obrad organów spółdzielni, których ujawnienie naruszałoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową.”
i wpisanie treści:
Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę.”
Wnioskodawca argumentował, że powyższa treść stanowi jedyne ustawowe ograniczenie prawa do informacji zawarte w prawie spółdzielczym, a dotychczasowy statutowy zapis stanowi bezprawne ograniczanie prawa do informacji.

Podział nadwyżki bilansowej

Została zgłoszona poprawka, która dotyczyła zmiany przeznaczenia nadwyżki bilansowej. Wnioskodawca proponował zmianę w projekcie uchwały aby część nadwyżki nie przeznaczać na fundusz zasobowy, jak proponuje zarząd, lecz na obniżenie czynszów dla wszystkich członków spółdzielni. Prezes znowu powiedział, że ta poprawka nie jest poprawką lecz projektem nowej uchwały i dlatego nie spełnia wymogów formalnych. Jakby było tego mało, prezes powiedział przewodniczącemu zebrania, że propozycja zarządu jest dalej idąca i ją należy głosować. Tak też się stało.

Niekiedy, aby ułatwić decyzje zebrani byli informowani o tym jak było głosowane na poprzednich częściach Walnego.  Wszystko było pod kontrolą, dla dobra spółdzielczości.

Jak wiemy na jednym z Walnych zostało złożone oświadczenie, ale o tym chyba w osobnym wpisie.

********************************************************************************

1 myśl w temacie “WALNE – maj 2018

Dodaj komentarz

Uzupełnij ! Przekroczony czas. Proszę odnowić CAPTCHA.