OŚWIADCZENIE – maj 2018

OŚWIADCZENIE - maj 2018Na Walnym Zgromadzeniu w maju 2018 r. zostało złożone oświadczenie. Oświadczenie to nie było odczytywane lecz złożone na piśmie. Autor oświadczenia podał je do wiadomości Prezydium i Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia,  Rady Nadzorczej, Rad Osiedli i naszej strony. Wykluczamy aby organy Spółdzielni podały treść pisma do szerszej wiadomości dlatego publikujemy je dokonując niewielkich zmian edycyjnych.

Punkt pierwszy

W dniu 29.06.2017 r. Rada Nadzorcza na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwaliła zmianę taryfikatora w Regulaminie Zarządu z mocą obowiązującą od 1.01.2017 r. czyli wstecz(!). Choć nie jest to jasno sformułowane w uchwale można się domyślać, że chodzi w tym o podwyższenie wynagrodzenia zarządu. Niestety kilkunastoosobowa Rada Nadzorcza nie zauważyła że już w 2010 r. uchwałą nr 20/10/10 zawiesiła do odwołania taryfikator członków zarządu. Jak można zmieniać coś co się już wcześniej zawiesiło do odwołania ? Powstaje uzasadniona wątpliwość, czy taka decyzja ma moc i czy część wynagrodzenia się należała. Tak między innymi wyglądała praca Rady w 2017 r.

Punkt drugi

W dniu 29.09.2017 r. Rada Nadzorcza na wniosek zarządu uchwaliła zmianę w Regulaminie zarządu wykreślając wymóg posiadania przez zarząd licencji zarządcy nieruchomościami. W ten sposób Rada Nadzorcza na wniosek zarządu obniżyła wymóg posiadania formalnych kwalifikacji do zarządzania majątkiem spółdzielni. Jest to działanie mogące zagrażać interesom członków spółdzielni i być może ułatwiające zdobycie funkcji przyszłym członkom zarządu.

Punkt trzeci

Nie powinno mieć miejsca głosowanie nad uchwałą nr 15/05/18 w sprawie drogi przy ul.Tapicerskiej :
Walne Zgromadzenie Członków SM Metalowiec, na podstawie § 20 punkt 3 Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na zbycie, na preferencyjnych warunkach mieszkańcom domków jednorodzinnych przy ul. Tapicerskiej 686 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu przy ul. Tapicerskiej, oznaczonych geodezyjnie jako działki gruntu AM 38, obręb Grabiszyn, o numerach 102/3, 102/7, 102/13, 102/16, 102/23, 102/37, 102/44, 102/51, 102/60, 76/20, 76/15 (drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą techniczną), dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą. W wypadku zbycia w/w prawa, na rzecz innego podmiotu, wyłonionego w drodze przetargu, wartość tego prawa (cena) zostanie ustalona na podstawie operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości.”
Powyższa treść została zgłoszona jako autopoprawka w dniu 11.05.2018 czyli na 10 dni przed pierwszym Walnym Zgromadzeniem.

Poprzednia wersja uchwały

Walne Zgromadzenie Członków SM „Metalowiec” na podstawie § 20 pkt 3) Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na zrzeczenie się przez spółdzielnię wszelkich praw majątkowych i zarządzania infrastrukturą techniczną w obrębie segmentów przy ul. Tapicerskiej 6-86 na rzecz innych podmiotów.”
Nie trzeba głębszej analizy bo już sama różnica w objętości wskazuje, że nie jest to poprawka lecz nowa uchwała. Ponadto w pierwotnej wersji mówi się o „zrzeczeniu się przez spółdzielnię wszelkich praw majątkowych i zarządzania infrastrukturą techniczną”, a w autopoprawce mówi się już o „zbyciu na preferencyjnych warunkach” oraz „przetargu”. Są to całkiem odmienne sprawy i jedyne co je łączy to to, że dotyczą drogi przy ul. Tapicerskiej. Nie powinno być wątpliwości, że mamy do czynienia nie z autopoprawką lecz nowa uchwałą, która zgodnie z art. 83 ust. 10 powinna być wyłożona co najmniej na 14 dni przed pierwszym Walnym Zgromadzeniem, a zarząd przedstawił projekt uchwały na 10 dni przed pierwszym Walnym. W tej sytuacji autopoprawka zarządu powinna być odrzucona.

Poza tym, uchwała jest niejasna w treści bowiem na początku mówi się o zbyciu na preferencyjnych warunkach mieszkańcom ul. Tapicerskiej, a w końcowym fragmencie mówi się o zbyciu na rzecz innego podmiotu wyłonionego na drodze przetargu. Uchwała ma także znamiona uchwały blankietowej ponieważ nie określa żadnych minimalnych cen zbytu i wielkości preferencji.

Do oświadczenia był załączony fragment Regulaminu Zarządu gdzie w § 17 jest napisane:
“Integralną częścią regulaminu jest załącznik nr 1 obejmujący podział czynności – kompetencji członków zarządu i załącznik nr 2 – taryfikator – zawieszony uchwałą RN nr 20/10/10 z 28.10.2010 r. – do odwołania.”

**********************************************************************************

Dodaj komentarz

Uzupełnij !