OŚWIADCZENIE - maj 2018

Image metalowiec-oswiadczenie1-150x150Na Walnym Zgromadzeniu w maju 2018 r. zostało złożone oświadczenie. Oświadczenie to nie było odczytywane lecz złożone na piśmie. Autor oświadczenia podał je do wiadomości Prezydium i Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia,  Rady Nadzorczej, Rad Osiedli i naszej strony. Wykluczamy aby organy Spółdzielni podały treść pisma do szerszej wiadomości dlatego publikujemy je dokonując niewielkich zmian edycyjnych.

Punkt pierwszy

W dniu 29.06.2017 r. Rada Nadzorcza na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwaliła zmianę taryfikatora w Regulaminie Zarządu z mocą obowiązującą od 1.01.2017 r. czyli wstecz(!). Choć nie jest to jasno sformułowane w uchwale można się domyślać, że chodzi w tym o podwyższenie wynagrodzenia zarządu. Niestety kilkunastoosobowa Rada Nadzorcza nie zauważyła że już w 2010 r. uchwałą nr 20/10/10 zawiesiła do odwołania taryfikator członków zarządu. Jak można zmieniać coś co się już wcześniej zawiesiło do odwołania ? Powstaje uzasadniona wątpliwość, czy taka decyzja ma moc i czy część wynagrodzenia się należała. Tak między innymi wyglądała praca Rady w 2017 r.

Punkt drugi

W dniu 29.09.2017 r. Rada Nadzorcza na wniosek zarządu uchwaliła zmianę w Regulaminie zarządu wykreślając wymóg posiadania przez zarząd licencji zarządcy nieruchomościami. W ten sposób Rada Nadzorcza na wniosek zarządu obniżyła wymóg posiadania formalnych kwalifikacji do zarządzania majątkiem spółdzielni. Jest to działanie mogące zagrażać interesom członków spółdzielni i być może ułatwiające zdobycie funkcji przyszłym członkom zarządu.

Punkt trzeci

Nie powinno mieć miejsca głosowanie nad uchwałą nr 15/05/18 w sprawie drogi przy ul.Tapicerskiej :
Walne Zgromadzenie Członków SM Metalowiec, na podstawie § 20 punkt 3 Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na zbycie, na preferencyjnych warunkach mieszkańcom domków jednorodzinnych przy ul. Tapicerskiej 6-86 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu przy ul. Tapicerskiej, oznaczonych geodezyjnie jako działki gruntu AM 38, obręb Grabiszyn, o numerach 102/3, 102/7, 102/13, 102/16, 102/23, 102/37, 102/44, 102/51, 102/60, 76/20, 76/15 (drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą techniczną), dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą. W wypadku zbycia w/w prawa, na rzecz innego podmiotu, wyłonionego w drodze przetargu, wartość tego prawa (cena) zostanie ustalona na podstawie operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości.”
Powyższa treść została zgłoszona jako autopoprawka w dniu 11.05.2018 czyli na 10 dni przed pierwszym Walnym Zgromadzeniem.

Poprzednia wersja uchwały

Walne Zgromadzenie Członków SM „Metalowiec” na podstawie § 20 pkt 3) Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na zrzeczenie się przez spółdzielnię wszelkich praw majątkowych i zarządzania infrastrukturą techniczną w obrębie segmentów przy ul. Tapicerskiej 6-86 na rzecz innych podmiotów.”
Nie trzeba głębszej analizy bo już sama różnica w objętości wskazuje, że nie jest to poprawka lecz nowa uchwała. Ponadto w pierwotnej wersji mówi się o „zrzeczeniu się przez spółdzielnię wszelkich praw majątkowych i zarządzania infrastrukturą techniczną”, a w autopoprawce mówi się już o „zbyciu na preferencyjnych warunkach” oraz „przetargu”. Są to całkiem odmienne sprawy i jedyne co je łączy to to, że dotyczą drogi przy ul. Tapicerskiej. Nie powinno być wątpliwości, że mamy do czynienia nie z autopoprawką lecz nowa uchwałą, która zgodnie z art. 83 ust. 10 powinna być wyłożona co najmniej na 14 dni przed pierwszym Walnym Zgromadzeniem, a zarząd przedstawił projekt uchwały na 10 dni przed pierwszym Walnym. W tej sytuacji autopoprawka zarządu powinna być odrzucona.

Poza tym, uchwała jest niejasna w treści bowiem na początku mówi się o zbyciu na preferencyjnych warunkach mieszkańcom ul. Tapicerskiej, a w końcowym fragmencie mówi się o zbyciu na rzecz innego podmiotu wyłonionego na drodze przetargu. Uchwała ma także znamiona uchwały blankietowej ponieważ nie określa żadnych minimalnych cen zbytu i wielkości preferencji.

Do oświadczenia był załączony fragment Regulaminu Zarządu gdzie w § 17 jest napisane:
"Integralną częścią regulaminu jest załącznik nr 1 obejmujący podział czynności - kompetencji członków zarządu i załącznik nr 2 - taryfikator - zawieszony uchwałą RN nr 20/10/10 z 28.10.2010 r. - do odwołania."

**********************************************************************************

Ten wpis został opublikowany w kategorii NIERUCHOMOŚCI, ORGANY SPÓŁDZIELNI i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Uzupełnij ! Przekroczony czas. Proszę odnowić CAPTCHA.