Grabiszyńska 309 – KŁAMSTWO !

Facebook

kłamstwoCo najmniej od 2006 roku sprawa budowy budynku przy ul. Grabiszyńskiej 309 była oparta na nieprawdziwych informacjach i w oparciu o nie podejmowane były decyzje przez wszystkie organy Spółdzielni – naszym zdaniem decyzje podejmowane w błędzie. Wszystko wskazuje na to, że nikt przez wszystkie te lata  nie sprawdzał podawanych  informacji. Gdyby nie ponowny wniosek o pozwolenie na budowę to prawdopodobnie te niegodziwe rzeczy dotyczące budynku przy ul. Grabiszyńskiej nie ujrzałyby światła dziennego.

31-08-2015; 00:30:05

Od wielu lat organy Spółdzielni (głównie Zarząd), powołując się na art. 33 ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozgłasza katastroficzne wizje dotyczące działki nr 18/4, na której na stanąć budynek przy Grabiszyńskiej 309. Jak mantrę powtarzano, że w razie niezabudowania tej działki może być ona odebrana Spółdzielni przez Gminę. Proszę zwrócić uwagę, że nigdy przez 9 lat organy Spółdzielni nie przedstawiły żadnych faktów lub dowodów, które by potwierdzały ich słowa. Dotarliśmy do materiałów, które pozwoliły nam stwierdzić jaki jest stan faktyczny. Po zapoznaniu się z materiałami możemy powiedzieć, że tysiącom spółdzielców przez całe lata serwowana była zwyczajna nieprawda.
Przedstawimy fakty abyście Państwo w końcu poznali prawdę.
W Księdze Wieczystej działki 18/4 (Grabiszyńska 309) w Dziale I-SP „Spis praw związanych z własnością” jest zapis o umowie użytkowania wieczystego z … 16.07.1973 r., więc w rzeczy samej umowa nie może zawierać zapisów dotyczących działki 18/4, która została wyodrębniona znacznie później (prawdopodobnie 26.03.1996r.).
Twierdzenie, że
niewybudowanie domu może spowodować jej odebranie jest po prostu nieprawdą.

Dodatkowym smaczkiem jest zapis w Dziale III KW działki 18/4 o ograniczonym prawie rzeczowym, które zapewnia bezterminową i bezpłatną służebność gruntową polegającą na prawie swobodnego przejazdu i przejścia przez działkę 18/4 na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego lub właściciela działki 18/6.
Jak można planować budowę na działce z taką służebnością gruntową?

Dla chcących wiedzieć więcej podajemy adres  przeglądarki ksiąg wieczystych.
i nr KW działki 18/4: WR1K/00276402/3

03-09-2015; 21:55:43

Gmina przy przekazywaniu Spółdzielni działek w użytkowanie wieczyste określa w umowie cel, jakiemu działka ma służyć oraz termin zakończenia realizacji celu. Jeśli użytkownik, w naszym przypadku Spółdzielnia, nie wywiązuje się z umowy to:
        1. Gmina wzywa Spółdzielnię o wywiązanie się z umowy i wyznacza drugi termin na     realizację. Gmina nigdy nie wzywała SM „Metalowiec” do budowy budynku.
      2. Dopóki nie zostanie zrealizowany cel umowy (w drugim terminie) Spółdzielnia musi płacić zwiększoną opłatę za użytkowanie wieczyste. Nasza Spółdzielnia nie płaci zwiększonej opłaty.
      3. Gdy powyższe działania nie przyniosą efektów, ponieważ umowa jest zawarta w formie aktu notarialnego, Gmina wnosi pozew do sądu o rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania.
Spółdzielnia Metalowiec:
        1. wywiązuje się z opłat za użytkowanie wieczyste
      2. nie była nigdy wzywana przez Gminę do zrealizowania celu określonego w umowie użytkowania wieczystego
Nie ma więc podstaw prawnych aby Gmina wypowiedziała umowę o użytkowanie wieczyste i odebrała Spółdzielni działkę.

Sytuacja podobna do naszej miała miejsce w SM „Podwawelska” w Krakowie.

10-09-2015; 13:04:28

W proteście dotyczącym budowy budynku przy Grabiszyńskiej 309 autorzy piszą o oświadczeniu Zarządu Spółdzielni w sprawie dojazdu do działki na której ma stanąć budynek.
Możemy potwierdzić, że Zarząd reprezentując Spółdzielnie Mieszkaniową stwierdził w oświadczeniu :
„Na działce nr 18/5, AM 23, obręb Grabiszyn, jest ustanowiona służebność przejazdu do działki nr 18/4, AM 23, obręb Grabiszyn (objętej pracami inwestycyjnymi).”
Mają zupełną rację autorzy protestu twierdząc, że oświadczenie nie jest prawdziwe. Zajrzeliśmy do Ksiąg Wieczystych i nie znaleźliśmy zapisu o służebności przejazdu przez działkę nr 18/5.
Grabiszyńska 309 - KŁAMSTWO !Grabiszyńska 309 - KŁAMSTWO !Grabiszyńska 309 - KŁAMSTWO !

 

 

 

Od ponad ośmiu lat szykowano budowę nie mając zapewnionego dojazdu do działki?
Jesteśmy ciekawi jak postąpi Departament Architektury z wnioskiem, który zawiera nieprawdziwe oświadczenie.

 *******************************************************************************

Facebook

Dodaj komentarz

Uzupełnij !