KONSULTACJE ?

Facebook

gazeta południowaMamy konsultacje ?
Jest kolejna reakcja na zmianę prawa dotyczącego spółdzielni mieszkaniowych. W grudniowym numerze Gazety Południowej ukazał się artykuł “Ogłaszamy konsultacje społeczne”. “Gazeta Południowa” ma  w podtytule “czasopismo wrocławskich spółdzielni mieszkaniowych” i ukazuje się w nakładzie 21600 egzemplarzy.

Konsultacje ?

Autor artykułu na samym początku  twierdzi, że “zdecydowana większość autorytetów prawniczych – a także naszych członków” uznaje nowelizację ustawy spółdzielczej “za największy bubel ćwierćwiecza”. Naszym zdaniem są to słowa nie mające pokrycia w rzeczywistości i powstały chyba tylko w głowie autora. Dalej czytamy, że “dopóki nie uda się niektórych zapisów zmienić” “musimy dokonać zmiany statutu i regulaminu”

Autor – prawdopodobnie prezes – proponuje dokonać następującej zmiany:

“W rozdziale II. Pożytki poz. 6.6 – Regulaminu rozliczeń kosztów i przychodów w SM „Metalowiec” wprowadzić nowy zapis po wyrazach „będącego członkiem Spółdzielni”:
6.6. Koszty przypadające na dany lokal pomniejszane są o przysługujący udział w dochodach z działalności Spółdzielni tylko dla użytkownika lokalu będącego członkiem Spółdzielni  z uwzględnieniem w szczególności:
– stażu członkowskiego danej nieruchomości/budynku. Lata stażu dla danej nieruchomości/budynku oblicza się, jako średnią ważoną,
– wpłaconych udziałów – proporcjonalnie do ich wartości z uwzględnieniem przeliczenia udziałów wnoszonych przed denominacją (1.01.1994) do wartości obowiązujących przed 9.09.2017 r.”

To jest wszystko co poddano konsultacji. Nie ma żadnych informacji czego dotyczą “pożytki”, dlaczego proponuje się zmianę, co to znaczy “z uwzględnieniem w szczególności” itd.  Tak mają wyglądać “konsultacje”.

Postaramy się chociaż częściowo wyjaśnić o co w tym wszystkim chodzi.

Co to są “pożytki” ?

Co to są “pożytki” wyjaśnia ustęp 6.1 Regulaminu:
6.1. Pożytkiem z działalności Spółdzielni są dochody z nieruchomości lub lokali w danej nieruchomości, których Spółdzielnia jest wyłącznym właścicielem (dotyczy najmu lokali użytkowych, najmu garaży, dzierżaw terenu, bezumownego korzystania z lokali i dzierżaw, reklam).”

Ponieważ proponuje się zapis “koszty przypadające na dany lokal” dotyczy on głównie lokali użytkowych, których Spółdzielnia posiada 157, w tym 9 lokali własnościowych (stan na 31.12.2016). Spółdzielnia posiada 7127 lokali, a więc 157 lokali użytkowych stanowi niewiele ponad 2%.

Naszym zdaniem

1. ostatnia nowelizacja ustawy spółdzielczej nie wymusza zmiany “Regulaminu rozliczeń kosztów i przychodów w SM Metalowiec
2. proponowana zmiana regulaminu jest na niekorzyść Spółdzielni ponieważ zmniejszy dochody z lokali użytkowych
3. proponowana zmiana jest zaprzeczeniem jednej z podstaw spółdzielczości (prawa i obowiązki wynikające z członkostwa dla wszystkich spółdzielców są równe) ponieważ preferuje indywidualny interes ok 2% członków Spółdzielni kosztem pozostałych
4. proponowana zmiana jest nieprecyzyjna poprzez określenia “z uwzględnieniem w szczególności”
5. nie ma podstaw prawnych zapis “proporcjonalnie do ich wartości z uwzględnieniem przeliczenia udziałów wnoszonych przed denominacją (1.01.1994) do wartości obowiązujących przed 9.09.2017 r.”
6. “konsultacja społeczna” jest pozorowana ponieważ nie określono terminu, formy i miejsca “konsultacji”
7. uchwalanie “Regulaminu rozliczeń kosztów i przychodów w SM Metalowiec” nie leży w kompetencjach Walnego Zgromadzenia lecz Rady Nadzorczej

Ponieważ propozycja zmiany regulaminu wyszła od organów Spółdzielni chyba warto się przyjrzeć kto jest właścicielem lub dzierżawcą lokalów użytkowych i pozorując demokrację, chce zarobić na wspólnym majątku.

********************************************************************************

Facebook

Dodaj komentarz

Uzupełnij !