Walne Zgromadzenie

Facebook

Walne ZgromadzenieWalne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni służącym do realizacji uprawnień spółdzielców do kierowania działalnością spółdzielni.
Zgodnie z prawem każdy członek spółdzielni ma prawo uczestniczenia w walnych zgromadzeniach.
W naszej spółdzielni  Walne Zgromadzenie podzielone jest na trzy części, a uczestniczy w nich ok. 2-3% spółdzielców. Z naszych obserwacji na Walne przychodzi ok. 50-60 osób, z których znaczną część stanowią członkowie Rady Nadzorczej, Rad Osiedli i pracownicy Spółdzielni. Przy takim składzie nie należy się spodziewać aby jakiekolwiek głosowanie przebiegło nie po myśli Prezesa. Jeżeli się mylimy to prosimy o przykład, że jest lub było inaczej.
Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że Walne Zgromadzenie jest, zgodnie z prawem, dzielone na trzy części. Może to powodować, że sprawy istotne dla jednego osiedla zostaną odrzucone na Walnych Zgromadzeniach pozostałych osiedli.
Ten system funkcjonuje skutecznie od wielu lat i od wielu lat kierowany jest przez tych samych ludzi.  Naszym zdaniem nie możemy tylko patrzeć na to co się dzieje, musimy  i działając wspólnie możemy to zmienić.
              Ten wpis został zainicjowany przez ostatnie komentarze jednego ze spółdzielców.

********************************************************************************

Facebook

15 komentarzy do “Walne Zgromadzenie

 1. Janusz

  Zdesperowany kilka lat temu założyłem forum poświęcone Muchoborowi z myślą, że będzie płaszczyzną porozumienia i kontaktów http://www.nakazdytemat.pl/wroclaw-muchobor-malytopics213/

  W tym roku na facebooku uruchomiłem niejako w kontrze do Osiedle Muchobór Mały – Spółdzielca Metalowiec Wrocław.

  Kontra wynikła z tekstów na O M M pisanych przez osoby niezidentyfikowane o treści niesympatycznej (delikatnie). Na Sp. Met. W. próbuję zebrać spółdzielców SM Metalowiec. Sytuacja na Os III jest o tyle przejrzysta , że osiedle stosunkowo młode i niewiele w związku z tym problemów. Z racji uprawnień zawodowych staram się współpracować z administracją w robotach remontowo – budowlanych.

 2. Janusz

  Tak się złożyło, że 0d 08 06 będę poza Osiedlem III – żałuję. Sednem jest “pilnowanie” Rad Osiedlowych, uczestnictwo obserwacyjne na ich posiedzeniach.

 3. Atsark

  Walne Zgromadzenie c.d.                                                                                     { Większość spółdzielców na osiedlach się zna, trzeba się rozglądnąć po zebranych czy nie ma wśród nich nieuprawnionych do głosowania uczestników, razie takiego podejrzenia należy wnieść do komisji skrutacyjno-mandatowej o sprawdzenie uprawnień członkowskich takiej osoby.}                     Po wybraniu organów  Zgromadzenia następuje realizacja dalszych  punktów porządku obrad:                                                                                                            3. Zebranie podejmować może decyzje wyłącznie w zakresie objętym porządkiem obrad  (dlatego tak ważne jest wniesienie przez członków interesujących ich spraw do porządku obrad na co najmniej 15 dni przed zgromadzeniem; niedopilnowanie tego pozbawia ich możliwości wpływu na sprawy spółdzielni,   pozostawiają to w rękach Zarządu) . Walne Zgromadzenie  dokonuje podsumowania działalności spółdzielni za miniony rok obrachunkowy, ocenia działania organów spółdzielni i rozlicza je z tych działań. Każde Walne Zgromadzenie kończy kadencję Zarządu (kadencja trwa rok). By Zarząd mógł wejść w nową kadencję musi uzyskać absolutorium przedstawionego sprawozdania działalności w minionej kadencji. Dlatego ważne jest zapoznanie się spółdzielców  ze sprawozdaniem przed  Walnym Zgromadzeniem, by wyrobić sobie opinię na temat działalności Spółdzielni (sprawozdanie jest obszerne -co roku wg tego samego wzoru- zwrócić należy uwagę na części istotne , ważne i interesujące indywidualnego spółdzielcę) i być przygotowanym do dyskusji nad  sprawozdaniem zarządu ( i Rady Nadzorczej) na zebraniu. Tu sprawozdanie przedstawione będzie skrótowo i skupiać się na jego”jasnych” stronach, zatem tylko wcześniejsze zapoznanie się z nim  umożliwia poznanie pełniejszego obrazu. Ponieważ język sprawozdania (terminologia) mogą nie dla każdego być zrozumiałe, najlepiej  wydelegować do zapoznania się z nim przedstawiciela grupy członków, który posiada odpowiednie przygotowanie fachowe w tym kierunku i łatwo istotne informacje wybierze , oceni i przygotuje się do dyskusji. Przedstawione sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej i dyskusja nad nimi są fundamentalne do podjęcia przez zebranych  decyzji w sprawie przyjęcia czy odrzucenia sprawozdań. Nieprzyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej daje możliwość podjęcia przez zebranie uchwał o odwołaniu członków rady (każdego odrębną uchwałą) większością kwalifikowaną 2/3 głosów, o ile projekty takich uchwał zostały zgłoszone wcześniej do porządku obrad  Zgromadzenia. Nieprzyjęcie sprawozdania zarządu (nie udzielenie absolutorium) upoważnia  Zebranie do podjęcia uchwały o odwołaniu członka zarządu z funkcji (pomimo, że takiej uchwały nie było w porządku obrad). Odwołanie jest skuteczne po podjęciu takiej uchwały zwykłą większością głosów przez wszystkie 3 części  Zgromadzenia ( z chwilą podliczenia głosów z 3-ch części Zgromadzenia na ostatniej jego części). Uchwała jest skuteczna od chwili podjęcia ( bez warunku dokonania wpisu w KRS). Odwołanie członka zarządu z funkcji nie narusza jego praw  pracowniczych, nadal pozostaje pracownikiem spółdzielni (ew. wypowiedzenie warunków pracy podlega zwykłej procedurze kodeksu pracy). Po odwołaniu członka zarządu  Rada nadzorcza oddelegowuje ze swojego grona  jednego członka który czasowo pełni tą funkcję do czasu powołania nowego członka zarządu. Zebranie może zalecić Radzie kryteria i sposób powołania członka Zarządu ( konkurs).  Istnieje też  możliwość wyboru bezpośrednio przez Zgromadzenie członka zarządu, ale ta decyzja musi być przygotowana daleko przed Zgromadzeniem, kandydat musi mieć odpowiednie przygotowanie, wyrazić chęć podjęcia wyzwania no i uzyskać poparcie większości na wszystkich częściach zgromadzenia (tak by przedsięwzięcie – na fali emocji- nie przyniosło więcej szkody niż pożytku).  [Do wyboru członka zarządu (komisarza) Zgromadzenie było by  “przymuszone” gdyby wcześniej odwołało członków Rady Nadzorczej] Trzeba mieć na uwadze, że skorzystanie przez  Zgromadzenie z tego ustawowego uprawnienia (odwołanie Zarządu) spowoduje gwałtowną jego reakcję ukierunkowaną na unieważnienie podjętych  uchwał czy też “zerwanie” Walnego Zgromadzenia. Nie wolno dać się sprowokować i w żadnym wypadku nie opuszczać posiedzenia, (nawet gdyby organy spółdzielni go opuściły), uczestnicy obradują nadal zgodnie z porządkiem obrad aż do spisania protokołów. Tu ważna jest rola przewodniczącego  Zgromadzenia, dlatego na początku starać się trzeba wybrać takiego dla którego ważny jest interes Zgromadzenia (spółdzielców), a nie zarządu.  “Zerwanie” Zgromadzenia powoduje stan jak by nic się nie stało, organy spół-dzielni nadal sobie funkcjonują jak dotychczas (wszystko pozostaje bez zmian) i robią wszystko by  następne Walne zgromadzenie odwlec ja najdłużej w czasie.    Ponieważ decyzja o udzieleniu /lub nie udzieleniu/ absolutorium powinna zapaść po dogłębnym przeanalizowaniu działalności organów Spółdzielni, ten punkt porządku obrad powinien być przeniesiony na koniec zebrania kiedy to zebrani mogą wyrobić sobie zdania na ten temat po wysłuchaniu  wszystkich punktów porządku obrad  [ po sprawozdaniu finansowym  (przedstawiane skrótowo i z tej ” dobrej” strony) nie ma wystarczającego obrazu do podjęcia decyzji], dlatego też na początku obrad należy złożyć wniosek o przeniesienie tego punktu na koniec zebrania

  cdn……

 4. Atsark

  Walne Zgromadzenie.  
  Większość członków może zgodnie ze swoją wolą podjąć wiążące uchwały na zgromadzeniu zwykłą większością głosów. Trzeba pamiętać o podstawowych rzeczach:                                                        
  1.  To jak przebiegło Walne Zgromadzenie i co się na nim zdarzyło nie jest tak ważne jak   t o   c o   z o s t a ł o    z a p i s a n e   w   p r o t o k o ł a c h .  Protokół  Zgromadzenia i protokoły Komisji są dokumentami które dokładnie oddawać mają przebieg Zgromadzenia, muszą więc być sporządzone podczas trwania zebrania, uczestnikom zgromadzenia przeczytane i na oczach zgromadzonych podpisane przez przewodniczącego i jego asesorów( z sygnaturą na każdej stronie) – nawet gdyby to miało trwać do rana.  Nie wolno dopuścić, pod żadnym pozorem, do pisania protokołów po zebraniu [dla uniknięcia cudów nad zapisami;  pamiętacie  …” i czasopism”? – też dopisano po posiedzeniu Sejmu]. Kopie podpisanych protokołów – na życzenie zainteresowanych grup spółdzielców- powinny być przekazane ich przedstawicielowi. Obowiązkiem organizatora jest zapewnić warunki do sporządzenia takich  protokołów (komputer, drukarka, kopiarka).                                                                                                                      
  2.  Dla sprawnego przebiegu Zgromadzenia , i w interesie zebranych jest  wybór organów zebrania ( przewodniczącego i asesorów  , protokolantów  i członków komisji: mandatowo-skrutacyjnej , wyborczej i uchwał i wniosków)  o składzie możliwie najlepiej odzwierciedlającym przekrój interesów zebranych spółdzielców. W tym celu grupy spółdzielców mających określony cel do osiągnięcia  powinny przed  zgromadzeniem  uzgodnić między sobą kandydatów których zgłoszą do tych organów ( i którzy wyrażą na to zgodę) i grupa zgodnie na nich głosuje na zebraniu ( zgłaszać tylko tylu kandydatów ilu się chce wprowadzić da danego organu- dla uniknięcia “wycinania” się wśród swoich). Członkowie nie powinni się wzbraniać przed wejściem do takich organów zebrania; szeroki udział gwarantuje obiektywność zgromadzenia [komisja  mandatowo-skrutacyjna  sprawdza uprawnienia zebranych do udziału w Walnym ( tj. to czy są członkami – ważne w świetle ostatniego orzeczenia TK  stwierdzającego, że członkami nie są osoby prawne czy tkzw. oczekujący i jacykolwiek inni nie posiadający praw do lokalu nabytych  w spółdzielni); komisja wyborcza przeprowadza wybory ( zbiera kandydatów i liczy głosy, w tym przy głosowaniu uchwał- ważne (!) wystarczy “niedopatrzyć” jednego głosu…; komisja uchwał i wniosków formułuje treść uchwał i wniosków -od poprawności  i jednoznaczności zapisu może wiele zależeć w ew. dalszych sporach formalnych, dlatego w interesie każdej grupy spółdzielców jest mieć swojego przedstawiciela w tych organach]  . Pamiętać trzeba że członkowie tych organów nie mogą w tym zebraniu kandydować np. do Rady Nadzorczej (a taki wybór jest przewidywany). Ustalonego kandydata do Rady nie wolno wystawić do komisji  czy na przewodniczącego zebrania. Przy zgłaszaniu kandydatów trzeba uważać  na tkzw. aktywistki spółdzielcze które będą na wyrywki zgłaszać swoich kandydatów i zaraz zgłaszać wniosek formalny o zamknięcie listy kandydatów. Nie wolno dopuścić do zamknięcia listy zanim nie zostaną zgłoszeni planowani przez grupę kandydaci (tu jest ważna rola przewodniczącego zebrania; dlatego też największa grupa posiadająca swój interes powinna starać się wybrać przewodniczącego spośród siebie, z tym że powinien to być ktoś kto ma pewne doświadczenie  i sprawnie, bez naruszania przepisów zebranie poprowadzi, no i taki który będzie miał skierowaną uwagę na głos zgromadzonych, a nie prezesa)

  c.d nastąpi jeszcze dziś….

 5. Stasia

  Kontynuując swój wcześniejszy wątek (powody  wysokiego czynszu w Metalowcu), – a nawiązując do umieszczonego na stronie pisma spółdzielców o lustracji, gdzie wspomniano  o stracie miliona złotych w sporze z jakimś niewielkim peryferyjnym osiedlem- plotka niesie , że jest to wynik zacietrzewienia prezesa który latami pieniaczył się przed sądami z tym osiedlem (podobno kilkadziesiąt spraw w różnych instancjach) gdzie wszystkie przegrał. Ponoć angażował specjalnie do tych spraw kancelarie adwokackie, w sumie koszty adwokackie i sądowe wyniosły, jak wynika z protokołu lustracyjnego, milion zł. Kto rozsądny toczy kilkadziesiąt kosztownych procesów w identycznej sprawie po przegraniu pierwszych? Ale prezes może , jego na to stać przecież on nie płaci z własnej kieszeni on płaci pieniędzmi w a s z y m i, drodzy spółdzielcy (m i l i o n  z ł o t y c h ! ; kto z was widział tyle pieniędzy?). Dalej ; plotka niesie, że osiedle to wytoczyło następnych kilkanaście procesów o kwoty w granicach dziesięciu tysięcy złotych (każdy),  pierwsze wyroki ponoć już zapadły : na  n i e k o r z y ś ć  spółdzielni, Wszystko jest na najlepszej drodze, że następnych kilkaset tysięcy waszych złotych popłynie w kanał.  Nie interesowałam się wynikami finansowymi spółdzielni ostatnich lat, słyszałam że miała nawet jakieś  kilkuset tysięczne zyski: jakiż to cud spowodował, że przy takich stratach, wykazała zyski ? Jak musiała was -spółdzielców- złupić, że nie dość że pokryła straty to jeszcze “wypracowała” zysk (choć wg zasad spółdzielczych spółdzielnia mieszkaniowa zysku mieć nie powinna….).                                                                
  Przemyślcie to przed Walnym , jest jeszcze trochę czasu.

   

 6. Stasia

  Walne Zgromadzenie.                                                
  Zanim pójdziecie na Walne dobrze by było wiedzieć dlaczego w Metalowcu są takie wysokie czynsze:
        1. Pensje. Głównie prezesa  a także prokurentów.  Prezes zarabia co najmniej ć w i e r ć miliona zł roczne, a prokurenci pewnie ze 400 tys. rocznie (razem), Rada Nadzorcza (cała) ok 200 tys rocznie ( za jedno posiedzenie w miesiącu).                                                                          
  2. Przynależność do związków i zrzeszeń spółdzielczych:  KRS, ZRSM RP. Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości itp. Organizacje te utrzymywane są ze składek członków (spółdzielni). Jaki jest pożytek z przynależności do ZRSM RP przekonaliście się podczas ostatniej lustracji (aktywność lustratorów poza spółdzielnią); tak było ze wszystkimi lustracjami w minionym okresie, lustracja to kpina z członków właściwie to tylko pretekst do dofinansowania  ZRSM (dzień pracy lustratora to 200 zł ) a zakres lustracji określa sama s p ó ł d z ie l n i a (!)  Wiadomo jaki może być wynik. Przynależność jest dobrowolna, składki prawdopodobnie w granicach kilkudziesięciu tysięcy rocznie a poza tym istotne dodatkowe ” koszty stowarzyszone” tj koszty “brylowania”  prezesa na  salonach/imprezach organizowanych przez te  zrzeszenia.   Zajmują się one głównie “organizowaniem” lobbingu  dla zachowania dotychczasowej pozycji “zasłużonego” establiszmentu spółdzielczego ( np. walka z  z posłanką Staroń). Są to działania kosztowne…  I zgadnijcie kto ponosi te koszty? , ano wy!   (Spółdzielcy się bawią poprzez swojego “przedstawiciela”). Trzeba szybko uciąć te zabawy.      
  3. Wszelkiego rodzaju pokazowe “nobilitacje” nabywane za dziesiątki tysięcy złotych   certyfikaty (jakości ISO 9001) czy inne “Gazele Biznesu” . Jakąż to działalność na szerokich rynkach biznesowych prowadzi  Metalowiec żeby wspierać swoją pozycję rynkową takim kosztownym gadżetem ? (chora ambicja).
  4. Finansowanie wydawnictwa Gazety Południowej. Za spółdzielców pieniądze robi sobie  reklamę (bijąc pianę wokół swoich zmyślonych sukcesów) w większości   pisząc oczywistą nieprawdę wynikającą albo ze zwyczajnego nierozumienia przepisów (jak np. ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego) albo ze świadomym zamiarem wprowadzenia w błąd  – nie wiadomo co gorsze.  Zwyczajna” gadzinówka”. Niech ktoś ze spółdzielców spróbuje umieścić  w tej gazecie jakiś własny pogląd, zobaczycie jak wam pójdzie , a to przecież wasza gazeta…

  A jak się “roluje” spółdzielców na opłatach: ( każdy to może sobie wyliczyć sam bo ma miesięczne wydruki składników czynszu wystarczy trochę chęci)                                                      
  1. Centralne ogrzewanie i  ciepła  woda. Wystarczy zebrać od wszystkich mieszkańców bloku (lub tej jego części która ma odrębnie olicznikowaną dostawę energii cieplnej), poniesione opłaty i zsumować za jakiś okres (np. rok) i zażądać od spółdzielni przedstawienia faktur Fortum  za energię  dostarczoną w tym okresie do tej nieruchomości (dostawa ciepła jest wszędzie olicznikowana i Fotrum wystawia na wszystkie liczniki co miesięczne faktury). Sprawdźcie to, to się dopiero zdziwicie, włosy wam się zjeżą. Spółdzielnia ryczałtem ustala zaliczki na CO i grzanie wody wg  p.u., ale sprawdźcie czy kiedykolwiek konfrontowała  kwoty zaliczek z sumarycznym zużyciem wykazanym przez licznik główny i kwotami które wpłacała do Fortum. Tylko n i e  w o l n o się dać zbyć zaklęciem, że faktury to “tajemnica handlowa”  -muszą je udostępnić (spółdzielnia nie jest spółką pr. handlowego żeby jej interes chroniła tajemnica). Taka odzywka do spółdzielcy – który ich  żywi- jest obraźliwa.             Taki sam eksperyment proponuję przeprowadzić w odniesieniu do wody oraz energii elektrycznej na cele ogólne (klatki schodowe , piwnice itp). Zobaczycie jak was cyckają.        
  2. Ubezpieczenie majątku spółdzielni od wypadków losowych i OC. Składka r o c z n a (polisa) wynosi dla całej spółdzielni w granicach 100 000 zł. Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali spółdzielni jest w granicach (dla okrągłego rachunku) 350 000 m. kw.Zainteresowani mogą sobie podzielić te dwie liczby i zobaczyć jak to się ma do kwot jakie płacą m i e s i ę c z n i e za ubezpieczenie i ile razy przepłacają. Naprawdę warto to sprawdzić….

 7. Atsark

  Walne Zgromadzenie.
  Żeby podjąć na Walnym wiążące postanowienia k o n i e c z n y m jest:
  – w p r o w a d z e n i e tych tematów do p o r z ą d k u obrad Walnego . Porządek obrad jest ustalany przez : zarząd z radą nadzorczą oraz c z ł o n k ó w ( dotychczas w wyniku bezczynności członków porządek był ustalany tylko przez tych pierwszych, tak jak im wygodnie: głównie był zamulany tematami nieistotnymi, a ważne były nimi przesłaniane i niezauważenie się między nimi przemykały). Walne zajmuje się n a j w a ż n i e j s z y m i sprawami i s t o t n y m i dla spółdzielców; dlatego to oni powinni zadbać o to by te najważniejsze dla nich sprawy znalazły się w porządku obrad. W tym celu należy z ł o ż y ć wniosek do zarządu spółdzielni o umieszczenie tych spraw w porządku obrad: wniosek taki musi być poparty podpisami co najmniej 10 członków spółdzielni i złożony najpóźniej na 3 tygodnie przed Walnym (jest jeszcze dość czasu, proponuję się z tyn uwinąć). Zarząd zobowiązany jest do umieszczenia wnioskowanych spraw w porządku ( jeśli tego nie uczyni to jest to podstawa do uznania Zgromadzenia za nieważne). Wnoszone sprawy m u s z ą się mieścić w kompetencji walnego zgromadzenia, a i s t o t n e kompetencje to:
  * uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społ.kulturalnej
  * rozpatrywanie sprawozdań rady nadzorczej oraz zarządu z działalności gos-
  podarczo finansowej podejmowanie uchwał o przyjęciu (lub o d r z u c e n i u)
  tych sprawozdań i udzieleniu (lub n i e u d z i e l e n i u) absolutorium zarzą-
  dowi.
  * podejmowanie uchwały co do podziału nadwyżki bilansowej ( lub pokrycia
  straty),
  * uchwalanie zmian statutu
  * podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości
  * podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia ( lub wystąpienia) spółdzielni
  do/ze związku spółdzielni oraz innych organizacji gospodarczych.
  * określanie poziomu zobowiązań (kredytów) jakie spółdzielnia może zaciągać
  * rozpatrywanie odwołań od uchwał rady nadzorczej.
  * wybór (i odwołanie) członków rady nadzorczej i rad osiedli
  Zatem sprawa związana z budową bloku mieszkalnego oraz modernizacją
  (dzierżawą) pawilonu mieści się w kierunkach rozwoju działalności gospo-
  darczej i mogą w tym zakresie być podejmowane przez zgromadzenie wiążące
  decyzje.
  – decyzje Walnego zgromadzenia podejmowane są w formie u c h w a ł.
  Żeby one mogły zapaść to to ich propozycje muszą być z g ł o s z o n e do
  porządku obrad tak jak wcześniejsze tematy, też muszą mieć poparcie co
  najmniej 10 członków i być zgłoszone zarządowi co najmniej 15 dni przed
  zebraniem (dla bezpieczeństwa 3 tygodnie)
  – na 21 dni przed Walnym Zarząd musi wystawić do wglądu spółdzielcom po-
  rządek obrad, sprawozdania finansowe, sprawozdania zarządu i rady nad-
  zorczej oraz projekty uchwał . Zachęcam do zapoznawania się z tymi mate-
  riałami ( to może być czasochłonne , ale warto; bo wtedy na walnym nie
  odkrywamy ameryki i z góry wiemy o czy mówimy i o czym decydujemy).
  Do tych przedstawionych przez zarząd materiałów spółdzielcy mogą też
  wnosić zastrzeżenia (najpóźniej na 3 dni przed Walnym) takim samym
  trybem jak tematy porządku obrad i propozycje uchwał. (Zgłaszane tematy,
  propozycje uchwał oraz zastrzeżenia zarząd zobowiązany jest do opraco-
  wania pod względem formalno-porządkowym i wprowadzenia do porządku
  obrad)
  Te działania są pierwszym i najważniejszym krokiem by funkcjonowanie
  spółdzielni sprowadzić na tory zgodne z interesem jej członków.
  O samym Zgromadzeniu; następnym razem

 8. Stasia

  Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni, ono decyduje o kierunkach jej działania a w efekcie o interesach jej członków. Fakt rozproszenia członków i ich niechęć do udziału w zgromadzeniu spowodowała zorganizowanie się wąskiej grupy interesów która z tego ciągnie swoje profity. Stworzyli “teatr pozorów” demokracji spółdzielczej przejmując rolę i funkcje należne ogółowi spółdzielców. Problem jest w tym że gra tego “teatru” odbywa się kosztem wszystkich spółdzielców którzy tą grupę utrzymują. Administracja w ogóle nie czyni starań by by zwiększyć frekwencję a wręcz przeciwnie, robi wszystko by jak najmniej członków brało w nim udział [zawiadomienia o zgromadzeniu szczątkowe, terminy wybrane tak by nie sprzyjały frekwencji (mecz, serial w tv) co aktywniejsi pod byle pretekstem skreślani z listy członków…]. Spółdzielcy powinni zdawać sobie sprawę. że przez konta spółdzielni przechodzi rocznie k i l k a d z i e s i ą t milionów złotych gotówki (w a s z y c h pieniędzy). Wiadomo jakie to daje możliwości przy tak zróżnicowanej działalności (remonty, rozliczenia ciepła , wody, energii elektrycznej, lokale użytkowe, garaże, wynajmy, dzierżawa gruntów….) Jaki w ł a ś c i c i e l ( tu Wy-Spółdzielcy) pozwala by j e g o majątkiem zarządzał ktoś bez j e g o nadzoru? A w tym teatrze tak to jest. Czas to zmienić , ale do tego trzeba waszej chęci; przede wszystkim udział w Walnym!!!!.

 9. Stasia

  Kontynuując spostrzeżenia Atsarka nasuwa się nieoparcie myśl, że w wyniku braku zainteresowania członków Walnymi Zgromadzeniami w spółdzielni wszystko stoi na głowie; tak naprawdę to ” ogon zaczął merdać psem”. Zatarły się kompetencje organów; rada nadzorcza zamiast pilnować interesów spółdzielców (którzy ją wybrali i ją utrzymują) wspólnie z zarządem działa wbrew ich interesowi a na korzyść wąskiej grupy skupionej wokół majątku spółdzielców i “skubiącej” ich z każdej strony. Budowa bloku i modernizacja pawilonu da możliwość zorganizowania instytucji (spółek) kręcących tym interesem, wystarczy legalnie zatrudnić w nich kogo trzeba, ustalić dostatecznie wysokie pensje… i życie jak w madrycie (oczywiście na koszty spółdzielców). To można uzdrowić , trzeba tylko determinacji i uporu.

 10. Atsark

  Walne Zgromadzenie.
  Najważniejszym podmiotem spółdzielni są spółdzielcy; oni są właścicielami majątku w sensie ekonomicznym a zarząd i administracja są urzędnikami przez nich wynajętymi ( przez nich utrzymywanymi) i mającymi działać w ich interesie. To członkowie decydują o wszystkich działaniach spółdzielni. Jedynym do tego miejscem jest Walne Zgromadzenie, Uchwały tam podjęte są wiążące dla zarządu i rady nadzorczej; wszelkie inne działania: pisanie listów, anonimy, gazetowe informacje są stratą czasu; prezesowi taki “dialog” jest na rękę , wydłuża czas, niczego nie wnosi, a on robi swoje… Ma zatrudnione kilka osób które (też za wasze pieniądze) wyłącznie zajmują się szerokim, grzecznym i “na okrągło’ odpowiadaniem na taką korespondencję, a czas płynie ku jego radości. Skupiona wokół niego grupa członków (pracownicy spółdzielni, kilku emerytów – wiecznych działaczy, członkowie rady nadzorczej (też przez was utrzymywani) i innych znajomych królika) usłużnie pełni ” rolę” Walnego Zgromadzenia. Ta grupka decyduje o waszym majątku- bez Was- sięgającym 200mln zł(!). W takich to okolicznościach pojawiły się ” inicjatywy” budowy bloku mieszkalnego i modernizacji pawilonu handlowego; przedsięwzięcia te uruchomią kilkadziesiąt milionów złotych; wystarczy się tylko odpowiednio ustawić , by od tego strumienia pieniędzy “odgałęzić” kilka strumyczków. Nawet się dużo nie trzeba starać o powodzenie przedsięwzięć, bo przecież bez ryzyka łatwo można w razie czego prysnąć na zasłużoną emeryturę… ( i pocałujcie mnie w….)A długi zostaną i – zgadnijcie na kim?- a no na Was drodzy spółdzielcy bo to wy jesteście właścicielami majątku pod który zaciągane będą kredyty i nie zdziwcie się że czynsz wzrośnie. A niepowodzenie jest pewne, bo kto przy zdrowych zmysłach dziś buduje blok mieszkalny kiedy we Wrocławiu ponad 20 tys mieszkań stoi pustych bo nie ma chętnych?. Teraz -nie tak jak kiedyś – Państwo nie dołoży, będziecie się z tymi długami męczyć latami.
  Możecie tego uniknąć biorąc udział w zebraniu i podejmując uchwały w swoim interesie a nie w interesie grupki kręcącej się przy waszym majątku.
  A jak? ; o tym następnym razem.

 11. TUKAN

  Musimy dotrzeć i zmobilizować członków z Osiedla Muchobór Mały. Tam tez mogą uczestniczyć pracownicy Pana Prezesa z innych Osiedli ponieważ mają przymus, a to jest całkiem spora grupa.Tam tez mieszka Przewodniczący R.N. Pan Wąs który bardzo popiera Prezesa, bo ma w tym interes./kasa/

 12. Atsark

  Mobilizujcie sąsiadów do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków ( na początku lutego). Razem możemy uzdrowić Spółdzielnię!!!

 13. Atsark

  Zbliża się Walne z Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Wnoszę o mobilizację sąsiadów do wzięcia udziału; razem możemy uzdrowić naszą Spóldzielnię.

Dodaj komentarz

Uzupełnij !