Walne 2015 – zmiana Statutu

Facebook

Walne 2015 - zmiana StatutuMa się odbyć Walne 2015. Na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia będzie głosowana między innymi zmiana § 27 Statutu. Dla przypomnienia jak ten § brzmi:

§ 27.
1.  Rada Nadzorcza składa się z 9-12 członków wybieranych bezpośrednio przez części Walnego Zgromadzenia, po 3-4 członków, w systemie rotacyjnym –przewidującym co roku ustąpienie członków, którym skończyła się w danym roku kadencja.
2.  Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa  3  lata, przy czym nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje –wybór na kolejne kadencje może nastąpić po co najmniej 1 rocznej przerwie.
3.  W wypadku utraty mandatu członka Rady w trakcie trwania kadencji –wybór nowego członka Rady, na okres kadencji członka ustępującego, powinien nastąpić na najbliższej części Walnego Zgromadzenia.

W piśmie polustracyjnym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP napisano:
“W ocenie Związku mimo  rejestracji  statutu  przez  sąd  regulacje  określające wybór  nowych  członków  Rady  w związku  z  upływem kadencji poszczególnych  członków  są  niespójne  z  art.  82 ust  3  i  4  ustawy  o spółdzielniach  mieszkaniowych, gdy,  w/w przepisy ustawowe  określają  kadencję  Rady Nadzorczej,  a nie  poszczególnych  jej  członków.  Skoro corocznie  1/3  członków  Rady Nadzorczej  ustępuje a  nowo wybrani  członkowie  Rady Nadzorczej  uzyskują  mandat  na 3  lata, to  oznacza  to,  że kadencja  Rady Nadzorczej  jako organu  nie  wygasa,  co  sprzeczne jest z przepisami  ustawy  o spółdzielniach  mieszkaniowych.

Ustawa prawo spółdzielcze:

Art. 45.
§ 4. Kadencję rady określa statut, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
Art. 82
3. Nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje
rady nadzorczej.
4. Kadencja rady nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata.

Żeby nie było wątpliwości sprawą kadencji Rady Nadzorczej zajmował się Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 15 lipca 2009 (Sygn.akt TK 64/07) stwierdza między innymi:
“W związku z powyższym art. 82 ust. 3 i 4 u.s.m. gwarantuje to, że skład rady nadzorczej – organu kontrolnego i nadzorczego spółdzielni mieszkaniowej – odzwierciedla aktualną wolę elektoratu spółdzielców, która jednak może ulec zmianie już w toku kadencji. Dzięki ustawowemu wprowadzeniu kadencyjności organu zmiana ta może zostać uzewnętrzniona podczas najbliższych wyborów, co stanowi istotę demokracji przedstawicielskiej. Ponadto zagadnienie kadencyjności organu zawsze jest związane z problemem walki z naturalną tendencją absolutyzacji posiadanej władzy, gdyż ma utrudniać jej monopolizację(zob. A.  Ławniczak, M. Masternak-Kubiak,  Zasada
kadencyjności Sejmu – wybrane problemy, „Przegląd Sejmowy” nr 3/2002, s. 9). W tym
celu dąży się do tego, aby stworzyć prawne możliwości zastępowania jednych piastunów władzy innymi, nie tylko w razie śmierci lub wystąpienia okoliczności zmuszającej do odebrania mandatu (zob. ibidem). „Nie nadużyje prawdopodobnie powierzonej władzy osoba, której pełnomocnictwa wygasają w określonym terminie (gdy tylko termin nie jest zbyt długi), powracając do szeregu zwykłych obywateli – jeśli pełnomocnictwa nie będą ponowione” (zob. ibidem). Powyższe w całej rozciągłości odnosi się również do członków rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. “

W obliczu tych informacji nie powinno być wątpliwości, że § 27 Statutu proponowany na Walne 2015 jest niezgodny z ustawą.
Art. 42 § 2 Prawa spółdzielczego mówi:
“Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.”

Takie są propozycje na Walne 2015. Nie ma sensu uchwalać coś co z mocy prawa będzie nieważne. Co zrobić z Radą Nadzorczą wybraną według niezgodnych z prawem zapisów w Statucie?

“Huston, mamy problem!”

********************************************************************************

Facebook

1 komentarz do “Walne 2015 – zmiana Statutu

  1. olczes

    Statutowa wpadka.  W § 101 Statutu  wrocławskiego “Metalowca”czytamy:     “W sprawach nieunormowanych niniejszym statutem regulują obowiązujące przepisy ustawy Prawo Spółdzielcze i innych obowiązujących ustaw, w tym ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych z 15-12-2000 roku z późniejszymi zmianami”.                                                           Oznacza to, że Statut Spółdzielni normując jakiekolwiek zagadnienie jest prawem obowiązującym przed innymi aktami prawnymi, co jest oczywistą bzdurą. Każdy statut musi być  na bieżąco  aktualizowany  i zmiany przepisów powinny być wprowadzone również do regulaminów tak by obowiązujący stan prawny nie budził wątpliwości.
     

Dodaj komentarz

Uzupełnij !