OŚWIADCZENIE – maj 2018

OŚWIADCZENIE  - maj 2018 - image metalowiec-oswiadczenie1-150x150 on http://wmetalowcu.plNa Walnym Zgromadzeniu w maju 2018 r. zostało złożone oświadczenie. Oświadczenie to nie było odczytywane lecz złożone na piśmie. Autor oświadczenia podał je do wiadomości Prezydium i Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia,  Rady Nadzorczej, Rad Osiedli i naszej strony. Wykluczamy aby organy Spółdzielni podały treść pisma do szerszej wiadomości dlatego publikujemy je dokonując niewielkich zmian edycyjnych.

Punkt pierwszy

W dniu 29.06.2017 r. Rada Nadzorcza na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwaliła zmianę taryfikatora w Regulaminie Zarządu z mocą obowiązującą od 1.01.2017 r. czyli wstecz(!). Choć nie jest to jasno sformułowane w uchwale można się domyślać, że chodzi w tym o podwyższenie wynagrodzenia zarządu. Niestety kilkunastoosobowa Rada Nadzorcza nie zauważyła że już w 2010 r. uchwałą nr 20/10/10 zawiesiła do odwołania taryfikator członków zarządu. Jak można zmieniać coś co się już wcześniej zawiesiło do odwołania ? Powstaje uzasadniona wątpliwość, czy taka decyzja ma moc i czy część wynagrodzenia się należała. Tak między innymi wyglądała praca Rady w 2017 r.

Punkt drugi

W dniu 29.09.2017 r. Rada Nadzorcza na wniosek zarządu uchwaliła zmianę w Regulaminie zarządu wykreślając wymóg posiadania przez zarząd licencji zarządcy nieruchomościami. W ten sposób Rada Nadzorcza na wniosek zarządu obniżyła wymóg posiadania formalnych kwalifikacji do zarządzania majątkiem spółdzielni. Jest to działanie mogące zagrażać interesom członków spółdzielni i być może ułatwiające zdobycie funkcji przyszłym członkom zarządu.

Punkt trzeci

Nie powinno mieć miejsca głosowanie nad uchwałą nr 15/05/18 w sprawie drogi przy ul.Tapicerskiej :
Walne Zgromadzenie Członków SM Metalowiec, na podstawie § 20 punkt 3 Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na zbycie, na preferencyjnych warunkach mieszkańcom domków jednorodzinnych przy ul. Tapicerskiej 686 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu przy ul. Tapicerskiej, oznaczonych geodezyjnie jako działki gruntu AM 38, obręb Grabiszyn, o numerach 102/3, 102/7, 102/13, 102/16, 102/23, 102/37, 102/44, 102/51, 102/60, 76/20, 76/15 (drogi wewnętrzne wraz z infrastrukturą techniczną), dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków prowadzi księgę wieczystą. W wypadku zbycia w/w prawa, na rzecz innego podmiotu, wyłonionego w drodze przetargu, wartość tego prawa (cena) zostanie ustalona na podstawie operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową nieruchomości.”
Powyższa treść została zgłoszona jako autopoprawka w dniu 11.05.2018 czyli na 10 dni przed pierwszym Walnym Zgromadzeniem.

Poprzednia wersja uchwały

Walne Zgromadzenie Członków SM „Metalowiecna podstawie § 20 pkt 3) Statutu Spółdzielni wyraża zgodę na zrzeczenie się przez spółdzielnię wszelkich praw majątkowych i zarządzania infrastrukturą techniczną w obrębie segmentów przy ul. Tapicerskiej 6-86 na rzecz innych podmiotów.”
Nie trzeba głębszej analizy bo już sama różnica w objętości wskazuje, że nie jest to poprawka lecz nowa uchwała. Ponadto w pierwotnej wersji mówi się o „zrzeczeniu się przez spółdzielnię wszelkich praw majątkowych i zarządzania infrastrukturą techniczną”, a w autopoprawce mówi się już o „zbyciu na preferencyjnych warunkach” oraz „przetargu”. Są to całkiem odmienne sprawy i jedyne co je łączy to to, że dotyczą drogi przy ul. Tapicerskiej. Nie powinno być wątpliwości, że mamy do czynienia nie z autopoprawką lecz nowa uchwałą, która zgodnie z art. 83 ust. 10 powinna być wyłożona co najmniej na 14 dni przed pierwszym Walnym Zgromadzeniem, a zarząd przedstawił projekt uchwały na 10 dni przed pierwszym Walnym. W tej sytuacji autopoprawka zarządu powinna być odrzucona.

Poza tym, uchwała jest niejasna w treści bowiem na początku mówi się o zbyciu na preferencyjnych warunkach mieszkańcom ul. Tapicerskiej, a w końcowym fragmencie mówi się o zbyciu na rzecz innego podmiotu wyłonionego na drodze przetargu. Uchwała ma także znamiona uchwały blankietowej ponieważ nie określa żadnych minimalnych cen zbytu i wielkości preferencji.

Do oświadczenia był załączony fragment Regulaminu Zarządu gdzie w § 17 jest napisane:
“Integralną częścią regulaminu jest załącznik nr 1 obejmujący podział czynności – kompetencji członków zarządu i załącznik nr 2 – taryfikator – zawieszony uchwałą RN nr 20/10/10 z 28.10.2010 r. – do odwołania.”

*****************************************************************************

Opublikowano Nieruchomości, Organy spółdzielni | Skomentuj

WALNE – maj 2018

metalowiec_teatrzyk1aW tym roku Walne odbyło się w maju. Przebieg większej części zebrań był podobny do tych z lat poprzednich, czyli wszystko odbywało się pod pełną kontrolą prezesa. Jak zwykle frekwencja na Walnym była bardzo niska. Były jednak rzeczy o których uważamy, że powinniśmy napisać.  Jako pierwsi piszemy co się działo  na Walnym, bo oficjalne protokoły będą opublikowane jak zwykle dopiero za kilka miesięcy.

Wybory

W tym miejscu nie było niespodzianek. Nastąpił nawet postęp bo chyba raz  zaproponowano nawet aby cały dotychczasowy skład Rady Osiedla został wybrany na następną kadencję. Wszystko zostało wcześniej przygotowane, wyświetlono listę i powiedziano, że wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie było żadnych uwag czy też dyskusji. Szybko, sprawnie i co najważniejsze bez zmian. Jest jednak coś na co należy zwrócić uwagę: do jednej z Rad Osiedli bez problemu został wybrany syn prezesa. Mamy więc kolejną grupę rodzinną w organach spółdzielni. Według krążących plotek po odejściu ojca syn ma przejąć ster i chyba coś zaczyna się dziać.

Statut

Do porządku obrad dotyczącego zmian w statucie została zgłoszona poprawka. Wnioskodawca zaproponował 9 poprawek do projektu zmian statutu zgłoszonych przez zarząd. Prezes powiedział, że większość poprawek nie jest poprawkami lecz projektami uchwał i w ten sposób nie spełnia wymogów formalnych. Jako argument podał, że projekt uchwały dotyczył zmian wprowadzonych ustawą z 20 lipca 2017 r. Sęk w tym, że nigdzie nie jest napisane, że projekt dotyczy zmian ustawowych i  tylko prezes tak twierdzi. Walne Zgromadzenie postąpiło po myśli prezesa. Nawet nie odczytano treści wszystkich poprawek.
Oto niektóre z nich:
Jedna z poprawek
Jedna z poprawek polegała na wykreśleniu dotychczasowej treści § 11 ust. 1 pkt 5 statutu:
przeglądania dokumentacji Spółdzielni tj. m. in. protokółu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków, rejestru członków Spółdzielni, bilansu Spółdzielni, Statutu i obowiązujących regulaminów,”
i wpisaniu treści:
zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi oraz przeglądać rejestr członków”
Wnioskodawca argumentował, że użyte w dotychczasowej treści statutu słowo „przeglądanie” nie jest tożsame z zawartym w ustawie pr. spółdzielcze słowem „zaznajamianie” i stanowi ograniczanie prawa do informacji.

Tak proszę Państwa, w SM „Metalowiec” członek spółdzielni zgodnie ze Statutem nie może „zaznajamiać się” lecz tylko „przeglądać” dokumenty Spółdzielni.

Kolejna poprawka
Kolejna poprawka polegała na wykreśleniu dotychczasowej treści § 11 ust. 21 statutu :
Uprawnienia przewidziane w ust. 2 nie obejmują treści umów, protokołów obrad organów spółdzielni, których ujawnienie naruszałoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową.”
i wpisanie treści:
Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę.”
Wnioskodawca argumentował, że powyższa treść stanowi jedyne ustawowe ograniczenie prawa do informacji zawarte w prawie spółdzielczym, a dotychczasowy statutowy zapis stanowi bezprawne ograniczanie prawa do informacji.

Podział nadwyżki bilansowej

Została zgłoszona poprawka, która dotyczyła zmiany przeznaczenia nadwyżki bilansowej. Wnioskodawca proponował zmianę w projekcie uchwały aby część nadwyżki nie przeznaczać na fundusz zasobowy, jak proponuje zarząd, lecz na obniżenie czynszów dla wszystkich członków spółdzielni. Prezes znowu powiedział, że ta poprawka nie jest poprawką lecz projektem nowej uchwały i dlatego nie spełnia wymogów formalnych. Jakby było tego mało, prezes powiedział przewodniczącemu zebrania, że propozycja zarządu jest dalej idąca i ją należy głosować. Tak też się stało.

Niekiedy, aby ułatwić decyzje zebrani byli informowani o tym jak było głosowane na poprzednich częściach Walnego.  Wszystko było pod kontrolą, dla dobra spółdzielczości.

Jak wiemy na jednym z Walnych zostało złożone oświadczenie, ale o tym chyba w osobnym wpisie.

********************************************************************************

Opublikowano Organy spółdzielni | Otagowano , | 1 komentarz

UWŁASZCZENIE-JEST WYROK !

metalowiec_wagaNo i doczekaliśmy się – jest wyrok w sprawie uwłaszczenia. Według danych zarządu rocznie ok. 30 spółdzielców uzyskuje własność swojego mieszkania. Do tej pory nie mieliśmy informacji aby w sprawie wyodrębnienia własności mieszkania konieczna była droga sądowa. Sprawa, którą przedstawiamy jest naszym zdaniem interesująca bowiem ukazuje nieznane oblicze spółdzielni, a właściwie jej organów.

Trochę historii

Sprawa dotyczy człowieka, który jest członkiem Spółdzielni od 1977 r. i we wrześniu 2007 r. złożył wniosek o zawarcie umowy przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność. Wniosek ten został złożony na podstawie art. 12 ust. 1 znowelizowanej w 2007 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Reakcja zarządu Spółdzielni na złożony wniosek nie była taka jaką należało się spodziewać. Na początek odmówiono realizacji wniosku stawiając zarzut samowoli budowlanej nie bacząc na to, że adaptowany fragment korytarza został wykonany za zgodą Spółdzielni, na własny koszt i odebrany technicznie przez Spółdzielnię w maju 1983 r. Następnie Spółdzielnia żądała ponad 4000 zł opłaty termoizolacyjnej oraz ponad 2000 zł dopłaty za zabudowę korytarza. Korespondencja w tym temacie trwała do 2015 r. i zakończyła się złożeniem pozwu przeciwko Spółdzielni.

Proces sądowy

W sądzie Spółdzielnia była reprezentowana przez kancelarię prawną. Pozwolimy sobie zacytować jedno zdanie z odpowiedzi na pozew:
“Pozwana Spółdzielnia nie mogła jednak uwzględnić przedmiotowego wniosku, albowiem w jej ocenie był on sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.”
Spółdzielnia nie wykazała jakie zasady współżycia społecznego zostały naruszone. Powoływanie się na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego powinno wiązać się z wykazaniem o jakie zasady współżycia społecznego w konkretnym wypadku chodzi oraz na czym polega sprzeczność danego działania z tymi zasadami. Można sobie wyobrazić jak wyglądała obrona, naszym zdaniem licząca na zmęczenie drugiej strony. Powołano nawet mediatora. Wszystko na nic. Sąd w końcu zamknął proces i wydał wyrok nakazujący Spółdzielni Metalowiec przenieść nieodpłatnie prawo własności lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi, udziałem w nieruchomości wspólnej oraz zasądził kwotę 351 zł tytułem brakującej opłaty do pozwu.

metalowiec_wyrok
Podsumowanie

Przedstawione wyżej wyodrębnienie mieszkania  trwało w Spółdzielni 10 lat mimo, iż spółdzielca powoływał się na przepisy prawa. Mnóstwo energii i pieniędzy poszło na nic, bo sprawa była od początku przegrana. To jeszcze nie koniec. Musimy ujawnić pewną istotną rzecz. Osobą, która wygrała powyższą sprawę ze Spółdzielnią, jest ta sama osoba, którą Rada Nadzorcza na wniosek zarządu wykluczyła ze Spółdzielni w 2016 r. Pisaliśmy o tym w 2016 r. “CZYSTKI-CHYBA DNO!” . Oczywiście, według organów spółdzielni wykluczenie ze Spółdzielni nie miało nic wspólnego z długoletnim staraniem o wyodrębnienie mieszkania.

Jest to przykład jak wygląda “spółdzielczość” w wykonaniu organów i pracowników najemnych spółdzielni Metalowiec, uważanej za jedną z najlepszych w kraju. Strach pomyśleć co się dzieje w tych nie najlepszych spółdzielniach.

*********************************************************************************

Opublikowano Nieruchomości, Organy spółdzielni | Otagowano , , | 2 komentarze